CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 15. Aanstelling voltallig bestuursorgaan

 

Het representatief orgaan stelt binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing, vermeld in artikel 14, § 2, het voltallige bestuursorgaan van het bestuur van de eredienst aan overeenkomstig de samenstelling van het bestuursorgaan, bepaald in het decreet van 7 mei 2004 tot aan de eerste gedeeltelijke vernieuwing van het bestuursorgaan. Het lot wijst de leden aan die bij de eerste gedeeltelijke vernieuwing uittreden.

 

De eerste gedeeltelijke vernieuwing van het bestuursorgaan valt samen met de reguliere cyclus die geldt voor de andere besturen van dezelfde eredienst, conform het decreet van 7 mei 2004.

 

 

Beslissingstermijn

De lokale geloofsgemeenschap wordt na onderzoek van de voorwaarden vervat in E.Art. 7 en E.Art. 8, 2de lid erkend of niet-erkend. De Vlaamse Regering neemt deze beslissing binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van het einde van de wachtperiode (zie E.Art. 10 en E.Art. 14, § 1).

Deze termijn van 60 dagen sluit aan op de initiële wachtperiode van 4 jaar. In het voorbeeld was de einddag van de termijn vastgelegd op 28.02.2026. Dit wil zeggen dat de beslissingstermijn loopt vanaf 01.03.2026 tot en met woensdag 29.04.2026.

Erkenningsbesluit

Het erkenningsbesluit wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Daarmee wordt een dubbel doel bereikt, namelijk: de lokale geloofsgemeenschap wordt (definitief) erkend; aan derden wordt dit besluit tegenstelbaar (zie E.Art. 14, § 2, 2de lid).

Eerste samenstelling van het bestuursorgaan

De termen: bestuursorgaan en representatief orgaan worden gedefinieerd in E.Art. 4, 2° en 11° . Het representatief orgaan, in casu de bisschop, stelt het 1ste voltallige bestuursorgaan aan (vgl. Eredienstendecreet, Art. 5, laatste lid).

De bisschop stelt de leden van het bestuursorgaan aan binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van de kennisgeving van de erkenningsbeslissing.

De te volgen procedure wordt vermeld in het Eredienstendecreet van 07 mei 2004, Art. 7.

Vereisten

De leden van het voltallig bestuursorgaan moeten voldoen aan de vereisten opgelegd in het huidige decreet (zie E.Art. 7 en E.Art. 8) en van het Eredienstendecreet, Art. 9 over de verkiesbaarheidsvoorwaarden, en in Art. 16 over de onverenigbaarheden. De leeftijdsbeperking van Art. 10 is sedert lang opgeheven.

1ste termijn

Het aangestelde voltallige bestuursorgaan blijft aan tot aan de 1ste gedeeltelijke vernieuwing van de leden van het bestuursorgaan. Deze gedeeltelijke verkiezing grijpt plaats in de loop van de maand april (zie Eredienstendecreet, Art. 6, 1ste lid).

Deze cyclus is gestart in de maand april 2008. De eerstvolgende gedeeltelijke vernieuwing van bestuursleden is aldus voorzien in de loop van de maand april 2023. De navolgende in de loop van de maand april 2026.

Te vervangen leden

Het lot wijst de te vervangen leden aan. De kerkraden tellen 5 aangestelde of verkozen leden en een bisschoppelijk vertegenwoordiger. Alleen de aangestelde of verkozen leden zijn onderhevig aan de cyclus. Men spreekt in de kerkraad van de grote helft, met 3 te vervangen leden, en de kleine helft, met 2 te vervangen leden.

In april 2008 werd de cyclus gestart met de vervanging van de grote helft. In de loop van de maand april 2023 wordt de kleine helft vervangen; in de loop van de maand april 2026 wordt de grote helft vervangen (zie Eredienstendecreet, Art. 6, 2de lid).

E.Art. 70 schrijft voor dat besturen van de eredienst die erkend zijn mits toepassing van het Besluit van 30 september 2005, in 2023 altijd gedeeltelijke bestuursverkiezingen moeten organiseren conform het Eredienstenbesluit, art. 6, ongeacht de cyclus waarin ze zich bevinden.

 

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 14

Home

Naar E.Art. 16