CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 2. De naam van het Erkenningsdecreet

 

Dit decreet wordt aangehaald als: Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021.

 

Het Erkenningsdecreet ad hoc regelt de erkenning en de opvolging van de geloofsgemeenschappen in het Vlaamse Gewest.

Om naamsverwarring te voorkomen en om het citeren van het decreet te vereenvoudigen wordt een bijzondere naam aan het decreet gegeven, namelijk Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021.

Deze naam houdt een datum in, namelijk 22 oktober 2021. Dit is de dag waarop het Decreet, nadat het zijn parlementaire gang heeft gelopen, door de Vlaamse Regering werd gestemd en definitief goedgekeurd. Dit houdt geenszins in dat het Erkenningsdecreet op die datum in voege is getreden.

Volgens de bescheiden trad dit decreet in werking op 16 november 2021, hetzij 10 werkdagen na de aanvaarding. (zie https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regelgeving-lokale-besturen/erkenning-lokale-geloofsgemeenschappen).

De datum waarop dit decreet tegenstelbaar is aan derden en het effectief in voege gaat, is bepaald in het laatste artikel van het decreet ad hoc (zie E.Art. 73), maar brengt weinig opheldering: “Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad”.

Het Erkenningsdecreet werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 29 december 2021.

Gemakkelijkheid halve kan men dus spreken dat het Erkenningsdecreet geldt vanaf 01.01.2022, alhoewel de correcte datum 29.12.2021 is, naar luid van E.Art. 73).

Een wet die niet is bekendgemaakt is weliswaar rechtsgeldig, maar niet verbindend tegenover burgers.

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 1

Home

Naar E.Art. 3