CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 23. Informatiedragers

 

§ 1. De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen zonder voorafgaande waarschuwing de onmiddellijke voorlegging vorderen van alle informatie, documenten ongeacht de aard ervan en informatiedragers in geschreven, digitale of analoge vorm.

De voorlegging, vermeld in het eerste lid, gebeurt ter plaatse in een verstaanbare, leesbare en kopieerbare vorm.

§ 2. De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen inzage nemen in de informatie, de gegevens, de documenten en de informatiedragers, vermeld in paragraaf 1.

§ 3. De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen zich kosteloos een kopie laten bezorgen in de vorm die ze vragen of zelf een kopie maken.

Als kopiëren ter plaatse niet mogelijk is, mogen de personeelsleden van de bevoegde instantie tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, de informatiedrager en documenten bij zich houden of meenemen tijdens een periode die vereist is om ze te kopiëren of te onderzoeken. Die periode mag niet langer duren dan dertig dagen, tenzij personeelsleden van de bevoegde instantie de betrokkenen voor het verstrijken van die termijn de bijzondere redenen meedelen die een langere duur verantwoorden.

 

 

 

Inzage verlenen tot

Dit artikel creëert het recht om informatie of gegevens te laten voorleggen, in te zien en er een afschrift van te nemen, ongeacht de vorm waarin of de drager waarop de informatie of gegevens zijn opgeslagen of verwerkt (zie E.Art.23, § 1, 1ste lid).

Informatie

Informatie is de verzamelterm voor “geformaliseerde” gegevens, dit zijn alle mogelijke gegevens die op om het even welke wijze ergens een neerslag hebben gekregen.

Papieren documenten

Een opsomming kan verhelderend (!?) werken: facturen, bestekken, loonstrookjes, staten van dagelijkse werkzaamheden en uitgaven, uittreksels van bankrekeningen, computergegevens, budgettaire en boekhoudkundige bescheiden (MvT, p. 55).

Gegevensdragers

Elke vorm van gegevensdragers wordt bedoeld. Niet alleen papieren documenten, maar ook moderne gegevensdragers die raken aan de elektronicawereld: computerbestanden, gegevens- en / of memoriedragers in alle vormen (hard disk, stick, cd, diskette, iPod, enz.).

Veiligheidsbestanden

Menige woning of cultusinfrastructuur is uitgerust met audiovisuele middelen die de veiligheid verzekeren. De bestanden die er uit voortvloeien kunnen ook ter nazicht opgevraagd worden (zie E.Art. 25).

Taalgebruik

De inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die een bijdrage kan leveren aan het onderzoek. De te bezigen taal is in principe de streektaal.

Maar het E.Art. 23, § 1, 2de lid vermeldt: een verstaanbare, leesbare en kopieerbare vorm, maar bedoelt feitelijk een verstaanbare, leesbare en kopieerbare computertaal met een resultaat of uitdrukkingsvorm in, in principe, het Nederlands.

De toepasselijke wetten op het Taalgebruik mogen niet genegeerd worden, de papieren, de digitale en / of analoge dragers moeten een (computer)taal bezigen, die voor de personeelsleden van de ISD begrijpelijk of verstaanbaar is.

E.Art. 7, 1ste lid, 4°, litterae d & e bepaalt dat de erkenningzoekende lokale geloofsgemeenschap een goed nabuurschap moet nastreven. Daarenboven moeten de besturen documenten afleveren in de taal van de streek waar ze gevestigd zijn (Taalwetgeving, art. 1 en art. 13).

Het aanvraagdossier tot erkenning bevat een schriftelijke verklaring op eer waarbij de leden van het voorlopig bestuursorgaan / het tijdelijk voltallig bestuursorgaan zich ertoe verbinden de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 na te leven (MvT, p. 8).

Voorleggen, raadplegen, kopiëren

De toezichthouders beschikken over een recht om informatiedragers te lagen voorleggen (zie E.Art. 23, § 1, 2de lid). Dit wil zeggen, de toezichthouder mag de gegevensdrager ter plaatse opvragen om ze in te kijken.

E.Art. 23, § 2 bepaalt dat de toezichthouders een inkijkrecht hebben. Dit wil zeggen dat ze de bestanden of gegevens ter plaatse mogen lezen, er notities van maken, en indien nodig, ze te kopiëren.

E.Art. 23, § 3 bepaalt dat de toezichthouders:

1.      kosteloos kopieën mogen nemen of laten nemen,

2.      en indien men niet onmiddellijk kopieën kan maken, dat de gegevensdragers meegenomen mogen worden

3.      tegen afgifte van een meeneembewijs

4.      gedurende een bepaalde maar verlengbare termijn van 30 dagen

5.      om ze te kopiëren of om ze na te zien.

Deze meeneemtermijn vangt aan vanaf de dag na de dag van de gebeurtenis, dit is de dag na de dag waarop de gegevensdragers worden meegenomen (zie E.Art. 6).

Deze termijn kan verlengd worden, maar uitleg moet verschaft worden aan de persoon of de instelling waar men deze gegevensdragers heeft meegenomen (E.Art. 23, § 3, 2de lid, in fine).

Het meeneembewijs wordt gedateerd en beschrijft de meegenomen informatiedrager(s), naar vorm, uitzicht en grootte, en indien geweten naar inhoud. Indien meerdere stuks worden meegenomen ter inzage of ter kopiering, dan wordt dit ook op het meeneembewijs vermeld.

De toezichthouder houdt een dubbel van het origineel waarop zijn naam en functie is aangebracht.

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 22

Home

Naar E.Art. 24