CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Hoofdstuk 5. Sanctionering van de besturen van de eredienst

 

Artikel 28. Sanctioneringsprocedure in spe

 

De Vlaamse Regering kan de sanctioneringsprocedure, vermeld in artikel 29, §1, opstarten als een bestuur van de eredienst en in voorkomend geval de leden van het bestuursorgaan tekortkomen aan de verplichtingen, vermeld in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van dit decreet of in het decreet van 7 mei 2004.

 

Het bestuur van de eredienst en in voorkomend geval de leden van het bestuursorgaan beschikken over de mogelijkheid om tijdens de sanctioneringsprocedure, vermeld in artikel 29, hun hoorrecht uit te oefenen en hun standpunt over de ten laste gelegde tekortkomingen aan de Vlaamse Regering te bezorgen.

 

 

Sanctioneren

De term sanctioneren is een beladen begrip en staat in flagrante tegenspraak met E.Art. 27, § 2, 1ste en 2de lid, waar enerzijds over raadgevingen, en anderzijds over waarschuwingen wordt gesproken.

De besturen van de eredienst of van de erkenningzoekende lokale geloofsgemeenschap, de leden van deze besturen kunnen door de toezichthouders van de ISD enerzijds verwittigd worden van een gebrekkigheid die kan optreden en moet vermeden worden, of anderzijds van een euvel dat moet gerepareerd worden.

Deze non-conformiteit aan de voorschriften van het Religiedecreet of van het Erkenningsdecreet kunnen louter administratief zijn, maar kunnen ook financiële gevolgen of juridische aanspraken van de overheden mogelijk maken.

Gehoord worden

De besturen en hun leden hebben recht om gehoord te worden, om hun uitleg in verband met de vermoedelijke of met de vastgestelde tekortkomingen aan de overheden te kunnen geven (zie E.Art. 24).

Toepassingsgebied E.Art. 29

Er moet een onderscheid gemaakt worden, tussen loutere administratieve verplichtingen, en juridische tekortkomingen die onmiddellijk gerepareerd kunnen worden.

En het niet naleven van juridische verplichtingen die naar een onwettige toestand leiden, of een flagrante overtreding zijn van de opgelegde normen of verplichtingen van beide decreten.

De loutere tekortkomingen zijn onmiddellijk herstelbaar: een ondertal in het aantal bestuursleden wordt aangevuld, (zie Eredienstendecreet, art. 6 en 7) of worden door andere overkoepelende besturen tijdelijk overgenomen (bv. het niet-opstellen van de jaarrekening, de jaarrekening wordt door het Centraal Kerkbestuur opgesteld (zie Eredienstendecreet, art. 32, 7°).

Vooreerst kan de sanctioneringsprocedure opgestart worden als het bestuur van de eredienst tekortkomt aan de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 3 van het Erkenningsdecreet ad hoc (een minimumaantal leden wordt niet meer bereikt (zie E.Art. 7, 4°,a)) en van de voorschriften opgenomen in het Eredienstendecreet van 07.05.2004.

Daarnaast kan de sanctioneringsprocedure opgestart worden als de leden van het bestuursorgaan de verplichtingen die op hen rusten conform hoofdstuk 4 van dit decreet niet naleven. Bv. de juridische structuur is aangetast (zie E.Art. 18) of de leden verlenen hun medewerking niet (zie E.Art. 24).

Indien een bestuur of een bestuurslid volhardt in de boosheid, of indien een bestuur of een bestuurslid het euvel niet binnen een redelijke termijn (zie E.Art. 24) repareert, dan kan de Vlaamse Overheid bestraffend optreden, en de procedure voorzien in E.Art. 29, opstarten.

Wie sanctioneert?

De toezichthouders of de personen waarop de toezichthouders hebben beroep gedaan (zie E. Art. 26), stellen hun verslagen op en delen deze mede aan de bevoegde overheid, in se de Vlaamse regering (zie E.Art. 28, 1ste lid, ab initio) en aan het representatief orgaan (zie E.Art. 27, laatste lid).

De Vlaamse Regering start de sanctioneringsprocedure op en volgt daartoe haar eigen (ontwerp)besluit.

Verwijzing

De stedelijke of de Vlaamse Overheid kan schorsend optreden wanneer de besluiten van het bestuur van de eredienst of van sommige leden van het bestuur van de eredienst hun belangen schaden (zie Eredienstendecreet, artikelen 58, 59 en 62).

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 27

Home

Naar E.Art. 29