CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 3. Het geografisch toepassingsgebied van het Erkenningsdecreet

 

Dit decreet is van toepassing op:

1 de lokale geloofsgemeenschappen die erkend willen worden en waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van het Vlaamse Gewest niet overschrijdt;
2 de besturen van de eredienst waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van het Vlaamse Gewest niet overschrijdt.

 

Het Erkenningsdecreet is van toepassing bij de erkenning van nieuwe lokale geloofsgemeenschappen die gelegen zijn binnen het Vlaamse Gewest als geografische entiteit. Deze nieuwe lokale geloofsgemeenschappen moeten een minimaal 4-jarig traject afleggen, de wachtperiode, als waarborg van of voor een lange(re) bestaanszekerheid (zie E.Art. 7, 11).

Bestaande besturen van de eredienst moeten ook volledig op het Vlaamse grondgebied gelegen zijn. Deze vernauwing maakt een exclusief administratief gewestelijk beheerstoezicht mogelijk.

De geografische voorwaarde geldt voor de toekomstige geloofsgemeenschappen en de bestaande besturen van de eredienst.

De Memorie van toelichting (MvT) maakt een onderscheid tussen de Federale bevoegdheden in het bijzonder de erkenning van (nieuwe) erediensten en de bezoldiging of de betaling van het pensioen van de bedienaars van deze erkende erediensten.

De erkenning van een lokale geloofsgemeenschap brengt de oprichting van een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid mee, dit is het bestuur van de eredienst (zie Eredienstendecreet, art. 3), waarvoor het Vlaams Gewest op zijn grondgebied verantwoordelijkheid draagt en toezicht houdt door bemiddeling van zijn provincies en gemeenten en door een nieuw opgerichte (deel)administratie (zie Besluit Toezichthouders 10 dec 2021 en Hoofdstuk IV van het Erkenningsdecreet).

Vanaf de erkenning heeft de financierende (Vlaamse) overheid volgende verplichtingen t.a.v. het bestuur van de eredienst:

 

▪ instaan voor het tekort van de werking van het bestuur van de eredienst;

▪ onder bepaalde voorwaarden bijdragen in de investering in de gebouwen van de eredienst;

▪ ter beschikking stellen van een woning van de bedienaar van de eredienst of een woonstvergoeding toekennen;

▪ onder bepaalde voorwaarden een ruimte ter beschikking stellen waar gelovigen ontvangen kunnen worden, waar het bestuursorgaan kan vergaderen en waar het archief van het bestuur kan bewaard worden (of een secretariaatsvergoeding toekennen) (zie MvT, p. 4-5).

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 2

Home

Naar E.Art. 4