CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 33. Beslissing en beslissingstermijn gebiedswijziging

 

Uiterlijk zes maanden nadat de termijn, vermeld in artikel 32, tweede lid, is verstreken, neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de gebiedswijziging en brengt ze de betrokken besturen van de eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid, de huidige en toekomstige financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente op de hoogte van die beslissing.

 

Als de Vlaamse Regering de gebiedswijziging erkent, bevat het erkenningsbesluit al de volgende elementen:

1° de naam van het betrokken bestuur van de eredienst;

2° de gebiedswijziging;

3° in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden.

 

Het erkenningsbesluit, vermeld in het tweede lid, wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

 

 

Beslissingstermijn

 

De Vlaamse Regering heeft een beslissingstermijn van 6 maanden. De begindatum van de beslissingstermijn is vastgelegd op: “6 maanden te rekenen vanaf de dag na de dag dat de adviestermijn voorzien in E.Art. 32, 2de lid is verstreken” (zie E.Art. 33, 1ste lid, 1ste zinsnede).

 

Maar de adviestermijn van E.Art. 32, 2de lid is zwak omschreven, tenzij de Vlaamse Overheid de adviesdatum en dito termijn expliciet in de kennisgeving van E.Art. 32, 2de lid heeft vastgelegd.

 

Desondanks mag ervan uitgegaan worden dat de bedoeling van de Vlaamse Regering is om zijn beslissing onverwijld (!) te laten aansluiten op de adviestermijn, en om haar acceptatiebeslissing neer te leggen in een te publiceren besluit in het Belgisch Staatsblad (zie E.Art. 33, 2de lid, in fine).

Negatieve beslissing

De Vlaamse Regering kan (in uitzonderlijke gevallen) het voorstel van het representatief orgaan, afwijzen. Deze afwijzing wordt met redenen omkleed slechts aan het representatief orgaan verplichtend meegedeeld.

Positieve beslissing

Indien de Vlaamse Regering het voorstel tot gebiedswijziging aanvaardt, dan licht ze de betrokken overheden in en gaat tot de publicatie bij uittreksel van haar beslissing in het Belgisch Staatsblad over (zie E.Art. 33, 3de lid).

Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt de beslissing van de Vlaamse Overheid tegenstelbaar aan derden.

Elementen van de beslissing

De kennisgeving van de positieve beslissing omvat zeker de naam van het betrokken bestuur van de eredienst, de gebiedswijziging, en in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden (zie E.Art. 33, 2de lid).

De aanvangsdatum wordt in het artikel ad hoc niet vermeld, maar is ofwel expliciet in de kennisgeving vermeld, ofwel berekenbaar, namelijk 10 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van het besluit van de Vlaamse Regering.

Ze is echter aan derden slechts tegenstelbaar na de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

Betrokken partijen

De positieve beslissing wordt meegedeeld aan de betrokken besturen van de eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid, de huidige en toekomstige financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente (zie E.Art. 33, 1ste lid).

Het centraal kerkbestuur wordt niet ingelicht door de Vlaamse Regering.

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 32

Home

Naar E.Art. 34