CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Afdeling 2. Wijziging van de naam van het bestuur van de eredienst

 

Artikel 34. Naamswijziging

 

1. De Vlaamse Regering erkent de naamswijziging van een bestuur van de eredienst, op voorstel van het representatief orgaan.

 

2. Het representatief orgaan bezorgt een aanvraag tot naamswijziging aan de Vlaamse Regering.

 

Op straffe van onontvankelijkheid bevat het dossier voor de aanvraag tot naamswijziging al de volgende gegevens en documenten:

1 de beslissing van het representatief orgaan waarbij de naam van het betrokken bestuur van de eredienst wordt gewijzigd;

2 de vermelding van de oorspronkelijke en de voorgestelde naam;

3 het advies van het bestuursorgaan van het bestuur van de eredienst.

 

3. De Vlaamse Regering brengt al de volgende instanties binnen dertig dagen na de ontvangst van een ontvankelijke aanvraag tot naamswijziging op de hoogte van die aanvraag:

1 het representatief orgaan;

2 het betrokken bestuur van de eredienst;

3 de federale overheid;

4 de financierende overheid;

5 in voorkomend geval de adviserende gemeente.

 

 

Samenhang

 

E.Art. 34 en E.Art. 35 moeten als n geheel gelezen worden. Paragraaf 1 van E.Art. 34 doet vermoeden dat de Vlaamse Regering zonder meer een naamswijziging erkent.

 

Dit wordt tegengesproken door de bepalingen van E.Art. 35, 1ste lid waar een onderzoeks- en beslissingstermijn van 6 maanden wordt vastgelegd en waar vervolgens in het 2de lid een afweging van het voorstel wordt gemaakt, met een aanvaardings- of weigeringsbesluit tot gevolg (zie 3de lid).

 

De Vlaamse Regering kan de naamswijziging enkel weigeren als de naamswijziging in strijd is met

bestaande regelgeving of met de openbare orde. De Vlaamse Regering kan geen inhoudelijke beoordeling verrichten (MvT, p. 60).

 

Initiatiefnemer

 

Het representatief orgaan, in casu de bisschop, maakt een voorstel tot naamswijziging over aan de Vlaamse Regering (E.Art. 34, 1). Dit voorstel moet met redenen omkleed zijn (zie E.Art. 34, 2).

 

Het representatief orgaan sluit een positieve adviesverklaring van het bestuursorgaan van het bestuur van de eredienst in (zie E.Art. 34, 2, 3). En voegt er zijn eigen naamswijzigingsbeslissing er aan toe (zie E.Art. 34, 2, 1). Tevens vermeldt het representatief orgaan de oude en de nieuwe benaming (zie E.Art. 34, 2, 2).

 

Ontvankelijkheid

 

Indien de aanvraag tot naamswijziging niet al de elementen voorzien in E.Art. 34, 2 omvat, dan kan de Vlaamse Regering de aanvraag onontvankelijk verklaren. Vormvereisten en formalisme zijn ook de Vlaamse Regering niet vreemd (zie E.Art. 34, 2, 2de lid).

 

De vormvereisten kunnen altijd aangevuld worden, waarna een nieuw onderzoek naar de ontvankelijkheid volgt.

 

Meldingsplicht en termijn

 

De Vlaamse Regering meldt aan de diverse partijen dat een ontvankelijk verzoek tot naamswijziging van een bestuur van de eredienst werd ontvangen.

 

Het ontvankelijk verzoek wordt ter kennis gebracht aan: het representatief orgaan, het betrokken bestuur van de eredienst, de federale overheid, de financierende overheid, in voorkomend geval de adviserende gemeente.

 

De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van 30 dagen om aan de diverse partijen de ontvangst te melden van een ontvankelijk verzoek tot naamswijziging te rekenen vanaf de dag na de dag van de ontvangst van het ontvankelijk verzoek (zie E.Art. 34, 3).

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 33

Home

Naar E.Art. 35