CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 37. Gemotiveerde aanvraag samenvoeging

 

1. De Vlaamse Regering erkent de samenvoeging van twee of meer erkende lokale geloofsgemeenschappen, op voorstel van het representatief orgaan.

2. Het representatief orgaan bezorgt een gemotiveerde aanvraag tot samenvoeging aan de Vlaamse Regering. Op straffe van onontvankelijkheid bevat het dossier voor de aanvraag tot samenvoeging al de volgende gegevens en documenten:

1 de gemotiveerde beslissing van het representatief orgaan met een duidelijke indicatie van de samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen en de aanduiding van het te behouden bestuur van de eredienst;

2 een duidelijke beschrijving van de oorspronkelijke gebiedsomschrijving van de samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen en de nieuwe gebiedsomschrijving;

3 de adviezen van de bestuursorganen van de besturen van de eredienst van de samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen;

4 de vermelding van de financierende overheid en in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden. Als die verdeelsleutel wijzigt na de samenvoeging, wordt ook een voorstel van de gewijzigde verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden opgegeven;

5 een geactualiseerde inventaris van de goederen en de staat van het vermogen van de besturen van de eredienst van de samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen, op basis van de laatste jaarrekening en eventueel aangevuld met mogelijke latere wijzigingen;

6 als de samenvoeging gepaard gaat met een naamswijziging: de nieuwe naam van het te behouden bestuur van de eredienst;

7 de voor- en achternaam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en geslacht van de bedienaars van de eredienst en hun vervangers. Als er tussentijdse wijzigingen zijn, meldt het representatief orgaan dat binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering.

 

 

Met redenen omkleed voorstel tot samenvoeging

 

Het representatief orgaan stelt de samenvoeging voor (zie E.Art. 36, 1ste lid). De Vlaamse Regering beslist (zie E.Art. 37, 1).

 

De Vlaamse Regering oordeelt vooreerst over de ontvankelijkheid van het voorstel en onderzoekt daartoe het annexe dossier (zie E.Art. 37, 2, 1ste lid).

 

De term (on)ontvankelijkheid wordt omschreven in de commentaar van E.Art. 32.

Basisvoorwaarden

Aan drie basisvoorwaarden moeten voldaan worden:

1.      Het representatief orgaan, de bisschop, moet een fusievoorstel uitbrengen over twee of meer reeds vroeger erkende en nog bestaande besturen van de eredienst van de lokale geloofsgemeenschappen. Dit wil zeggen dat de oorsprongsbesturen reeds zijn (waren) opgericht en erkend bij ministerieel besluit. Daarenboven moeten de besturen van de eredienst nog bestaan, dit wil zeggen nog niet afgeschaft zijn bij een ministerieel besluit.

2.      De besturen van de eredienst van de lokale geloofsgemeenschap kunnen niet worden opgeheven en samengevoegd zonder dat ook de overeenkomstige entiteiten van de eredienst door het betreffende representatieve orgaan worden opgeheven en samengevoegd (zie E.Art. 41).

3.      Een lokaal bestuur van de eredienst mag niet betrokken zijn in een sanctioneringsprocedure voorzien in E.Art. 29 (zie E.Art. 38).

Dossierelementen

Het voorstel omvat de documenten die opgesomd worden in E.Art. 37, 2:

1.      De gemotiveerde beslissing en de kennisgeving (zie E.Art. 36, 1ste en 2de lid) met de benamingen van de besturen van de eredienst die in de samenvoeging betrokken zijn, met de aanduiding van het te behouden bestuur van de eredienst (zie E.Art. 37, 2, 1);

2.      De gebiedsomschrijvingen van de besturen van de eredienst die in de samenvoeging betrokken zijn, met de aanduiding van het grondgebied van het samengevoegde bestuur van de eredienst (zie E.Art. 37, 2, 2);

3.      De verkregen adviezen van de raden van bestuur van de in de samenvoeging betrokken besturen van de eredienst (zie E.Art. 37, 2, 3);

4.      De vermelding van de financierende overheid en de eventuele verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden (zie E.Art. 37, 2, 4). De samenvoeging kan deze verdeelsleutel benvloeden.

5.      Op basis van de laatste jaarrekening (zie Eredienstendecreet, art. 54): de geactualiseerde inventaris van goederen (zie Eredienstendecreet, art. 35) , met eventuele wijzingen (zie E.Art. 37, 2, 5). Wat de waarde van goederen aangaat, wordt verwezen naar Eredienstendecreet, art. 52;

6.      De eventuele nieuwe naam van de samengevoegde besturen van de eredienst (zie E.Art. 37, 2, 6);

7.      De geactualiseerde lijst van de bedienaars en / of hun vervangers met identiteitselementen, domicilie of verblijfplaats, nationaliteit en rijks- of vreemdelingennummer (zie E.Art. 37, 2, 7).

Indien voor de erkenning wijzigingen optreden, moeten deze meegedeeld worden door het representatief orgaan binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van de wijziging.

Uitsluiting

Een in de samenvoeging betrokken bestuur van de eredienst mag niet betrokken zijn in een sanctieprocedure van E.Art. 29 (zie E. Art. 38).

Indien een bestuur van de eredienst betrokken wordt in een sanctieprocedure tijdens de hangende aanvraag tot samenvoeging, dan wordt de erkenningsprocedure van samenvoeging opgeschort tot de sanctie haar uitwerking heeft gehad.

Waardering

De geactualiseerde waarde van de op te nemen goederen in de inventaris maakt deel uit van de documenten die met de jaarrekening moeten worden ingediend.

Een beschrijvende commentaar kan hier gevonden worden.

Verdeelsleutel

Het representatief orgaan moet in overleg met het centraal kerkbestuur, het bestuur van de eredienst en eventueel de financierende overheid tot een gedragen verdeelsleutel komen. De financierende overheden kunnen vervolgens hun advies uitbrengen over het voorstel van gewijzigde verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden (MvT, p. 61).

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 36

Home

Naar E.Art. 38