CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 38. Uitsluiting uit de samenvoeging

 

Als een van de besturen van de eredienst van de samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen in een sanctioneringsprocedure als vermeld in artikel 29 zit, kan de Vlaamse Regering de samenvoegingsprocedure opschorten totdat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen over de sanctionering.

 

 

Uitsluitingsbeslissing

Een in de samenvoeging betrokken bestuur van de eredienst mag niet betrokken zijn in een sanctieprocedure van E.Art. 29 (zie E. Art. 38).

Deze bepaling strekt er toe om te voorkomen dat een bestuur van de eredienst een sanctionering wil ontlopen door samen te voegen met andere besturen. De Vlaamse Regering kan in dit geval de procedure tot samenvoeging opschorten.

 

Voor bepaalde tekortkomingen kan een samenvoeging met een ander bestuur net een oplossing bieden (bv. wanneer de lokale geloofsgemeenschap niet langer 200 leden telt).

 

De beslissing tot opschorting van de samenvoegingsprocedure behoort tot de autonome beslissingsbevoegdheid van de Vlaamse Regering (MvT, p. 62).

Uitsluiting

Indien een bestuur van de eredienst betrokken wordt in een sanctieprocedure tijdens de hangende aanvraag tot samenvoeging, dan kan de erkenningsprocedure van samenvoeging opgeschort worden tot de sanctie haar uitwerking heeft gehad of (tijdelijk) gestopt, afgebroken of definitief stopgezet wordt.

Administratieve tekortkomingen kunnen meestal direct gecorrigeerd worden. Persoonlijke tekortkomingen kunnen binnen een korte termijn rechtgezet worden (zie E.Art. 28 en 29).

De sanctieregeling van E.Art. 29 wordt niet zomaar opgelegd. Het bestuur van de eredienst werd (meestal) vooraf ingelicht dat tot een bestraffende maatregel zal worden overgegaan.

Indien de sanctieprocedure haar beloopt heeft gehad, door het verstrijken van de termijn waarvoor ze werd opgelegd, door de vervulling van de voorheen niet-nagekomen verplichtingen, dan kan het voorstel tot samenvoeging tot nog haar beloop krijgen of opnieuw haar beloop krijgen na een nieuw voorstel tot samenvoeging.

 

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 37

Home

Naar E.Art. 39