CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Artikel 42. Samenvoeging, het Centraal Kerkbestuur

 

 

De samenvoeging heeft geen invloed op de samenstelling van het centraal bestuur waaronder de bestuursorganen van de besturen van de erediensten van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen ressorteerden, tot de eerstvolgende verkiezing van dat centraal bestuur. Als er in de gemeente of provincie in kwestie een centraal bestuur is opgericht, blijft dat centraal bestuur bestaan, tenzij die samenvoeging ertoe leidt dat er nog maar één erkende lokale geloofsgemeenschap van dezelfde eredienst overblijft op het grondgebied van de gemeente of de provincie in kwestie. In dat laatste geval wordt het centraal bestuur van die gemeente of provincie van rechtswege opgeheven vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het besluit in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40.

 

 

Gevolg voor het Centraal Kerkbestuur

 

De samenvoeging van besturen van de eredienst heeft geen invloed op de samenstelling en / of het voortbestaan van de centrale kerkbesturen, althans niet onmiddellijk (zie E.Art. 42, 1ste zinsnede).

 

Een centraal kerkbestuur kan wel opgeheven worden, indien de oprichting / samenstelling ervan niet meer voorgeschreven is volgens het Eredienstendecreet, art. 25. De eventuele opheffing gaat in vanaf de dag na de dag van publicatie van de samenvoeging in het Belgische Staatsblad (zie E. Art. 42, laatste zin).

 

Opgeheven of niet?

 

Aan slechts één voorwaarde moet voldaan worden, namelijk: het bestaan of de oprichting van een centraal kerkbestuur wordt opgelegd wanneer binnen een gemeente 2 of meer parochies bestaan (zie E.Art. 42, in fine). Voortaan moet in elke gemeente met meer dan één kerkfabriek van de rooms-katholieke eredienst een centraal kerkbestuur worden opgericht  (zie Eredienstendecreet, art. 25).

 

De numerieke aanpassing van art. 25 van het Decreet trad in werking op 01 april 2014, zodat vermeden werd dat de nieuw opgerichte centrale kerkbesturen in het jaar na hun oprichting meteen gedeeltelijk zou moeten worden vernieuwd.

 

De mandaten van het centraal kerkbestuur worden ongewijzigd voortgezet tot aan de eerstvolgende gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraden (zie E.Art. 42).

 

Indien door samenvoegingen van besturen van de eredienst, door afschaffing van annexe-kerken of kapelanijen, door herindeling van de grondgebieden van de besturen van de eredienst, slechts één bestuur van de eredienst binnen een gemeente zou overblijven, dan wordt aan het vroeger opgerichte CKB een einde gesteld (zie Eredienstendecreet, art. 25 en E.Art. 42, in fine).

 

 

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 41

Home

Naar E.Art. 43