CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Artikel 43. Tijdstip van overdracht van goederen

 

 

§ 1. Alle roerende goederen van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen worden vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het besluit in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40, van rechtswege overgedragen aan het te behouden bestuur van de eredienst.

 

De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van de lasten en de verplichtingen die eigen zijn aan de goederen.

 

Het te behouden bestuur van de eredienst treedt vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het besluit in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40, in de rechten en plichten van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen voor de roerende goederen die aan dat te behouden bestuur van de eredienst zijn overgedragen, met inbegrip van de rechten en plichten die voortvloeien uit de hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

 

§ 2. De onroerende goederen van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen worden vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het besluit in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40, van rechtswege overgedragen aan het te behouden bestuur van de eredienst. Het te behouden bestuur van de eredienst neemt de rechten, plichten en lasten over van de onroerende goederen die aan dat bestuur zijn overgedragen.

 

§ 3. Het te behouden bestuur van de eredienst neemt vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het besluit in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40, de rechten, plichten en lasten over van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen, die voortvloeien uit overeenkomsten.

 

§ 4. Elke uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, gegund door een van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen, wordt van rechtswege voortgezet door het te behouden bestuur van de eredienst, vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het besluit in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40.

 

§ 5. Het te behouden bestuur van de eredienst is de rechtsopvolger van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen en neemt vanaf de publicatie van het uittreksel van het besluit, vermeld in artikel 40, in het Belgisch Staatsblad alle rechten, plichten en lasten over van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen.

 

 

Welke goederen?

 

Het artikel betreft alle goederen van het bestuur van de eredienst, zowel de onroerende goederen in openbaar (de kerk, de pastorie, het kerkmeubilair, de archieven) of privébezit (de appartementen, de huizen, de parochiezalen in eigendom van het bestuur van de eredienst), als de roerende goederen van het bestuur van de eredienst (een voorraad papier, de kaarsen), zowel de eigen gelden als de gelden die door de gemeenschap (exploitatietoelage) worden ter beschikking gesteld aan het bestuur van de eredienst.

 

Namelijk alle goederen waarover het bestuur van de eredienst zeggingsschap heeft, als eigenares of als gebruiker. Waarbij onder zeggingsschap moet verstaan worden de macht om over een goed te beschikken (te verkopen, in onderpand te geven, te hypothekeren) of het te beheren (de gelden, de voorraden) voor het nut en goed gebruik in het belang van het bestuur van de eredienst en / of voor de bediening van de eredienst.

 

Rechten en plichten

 

Daarenboven worden ook alle immateriële activa of passiva bedoeld. Dit wil zeggen alle rechten en / of plichten die uit het bezit of uit het louter beheer van materiële goederen voortspruiten, of die uit hangende of nog aan te hangen gerechtsgedingen voortvloeien.

 

Ten slotte treedt het behouden bestuur van de eredienst in de rechten en de plichten van de samengevoegde besturen van de eredienst (zie E.Art. 43, § 5). Deze rechten en plichten kunnen voortvloeien uit (hangende) gedingen van de samengevoegde besturen van de eredienst (zie Eredienstendecreet, art. 64).

 

Maar verplichtingen die rusten op de kerkfabriek of die de kerkfabriek heeft op het domein van derden worden ook overgedragen. Deze immateriële activa, positief of negatief, zijn in principe in de inventaris opgenomen als onderdeel van de jaarrekening (zie Eredienstendecreet, art. 54, herwaardering).

 

Het recht van doorgang dat de kerkfabriek bezit of verleend heeft om een autobergplaats te bereiken, is een voorbeeld.

 

Aanneming van werken

 

Het bestuur van de eredienst kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast. Het bestuursorgaan, de kerkraad, stelt de procedure in en gunt de opdracht (zie Eredienstendecreet, art. 39neo, 1ste lid).

 

Tijdstip van de overdracht

 

Het bestuursorgaan van het behouden bestuur van de eredienst neemt vanaf de dag na de dag van publicatie van de samenvoeging in het Belgisch Staatsblad het beheer, het bezit, de werken, de rechten en / of plichten over (zie E.Art. 43, § 1, 1ste lid en §§ 2, 3, 4 en 5).

 

Van rechtswege overdracht

 

Een belangrijk gevolg van de van rechtswege overdracht (zie E.Art. 43, § 1, 1ste lid, in fine) is dat de beslissingen van de bestuursorganen onmiddellijk uitvoerbaar zijn, tenzij de toezichthoudende overheid ertegen optreedt.

 

Wat betreft de onroerende goederen is dit een overdracht van algemeen nut, waardoor de registratie ervan kosteloos is (zie MvT, p. 62).

 

Het bestuursorgaan beslist autonoom over alle daden van beheer (verhuur, verpachting, onderhoud en herstelling) en beschikking (verwerving, vervreemding, ruil) van de goederen. De beslissingen moeten deugdelijk en afdoende worden gemotiveerd (zie Omzendbrief BA 2005/01 d.d. 25.02.2005, Littera D).

 

Verwijzing

 

Het onderscheid van de goederen wordt in extenso behandeld in het Eredienstendecreet, Hoofdstuk II. – Goederen, waar naar verwezen wordt.

 

Alle goederen, rechten en plichten, werken moeten in de jaarlijkse inventaris van het bestuur van de eredienst opgenomen worden. De waarde ervan moet, conform de vastgestelde regels, jaarlijks bepaald worden (zie Eredienstendecreet, art. 35).

 

Staat van de goederen

 

De roerende goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden. De normale sleet van de goederen geeft geen aanleiding tot enige weigering door het bestuursorgaan van het behouden bestuur van de eredienst.

 

Goederen waarvan de vetusteit (de waardevermindering van een goed als gevolg van zijn normaal gebruik, van zijn normaal onderhoud en van het verstrijken van de tijd) twijfelachtig is, kunnen aan een bijkomende aanvaarding onderworpen zijn (zie E.Art. 43, § 1, 2de lid).

 

Waardebepaling

 

Roerende goederen zijn aan sleet of ontwaarding onderhevig. Onroerende goederen kunnen in waarde stijgen of dalen. Toch moet in de jaarinventaris een ‘redelijke’ schatting of waarde opgegeven worden. Een waarde bepalen is niet altijd eenvoudig, zie daartoe een begeleidende tekst.

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 42

Home

Naar E.Art. 44