CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Afdeling 4. Opheffing van de erkenning van annexekerken en kapelanijen

 

 

Artikel 45. De opheffing van annexekerken en / of kapelanijen

 

 

De Vlaamse Regering kan, op voorstel van het representatief orgaan, de erkenning opheffen van een erkende annexekerk of kapelanij. Als aan de kapelanij een afzonderlijke kerkfabriek verbonden is, zijn artikel 36 tot en met 44 van toepassing.

 

Het representatief orgaan bezorgt een gemotiveerde aanvraag tot opheffing van de annexekerk of kapelanij aan de Vlaamse Regering. Op straffe van onontvankelijkheid bevat het dossier voor de aanvraag al de volgende gegevens en documenten:

1° de gemotiveerde beslissing van het representatief orgaan voor de opheffing van de erkenning;

2° het besluit tot erkenning van de annexekerk of kapelanij;

3° het advies van het bestuursorgaan van de kerkfabriek waaronder de annexekerk of kapelanij ressorteert;

4° een opgave van alle gemeenten die bijdragen aan het budget van de kerkfabriek waaronder de annexekerk of kapelanij ressorteert.

 

De Vlaamse Regering brengt al de volgende instanties binnen dertig dagen na de ontvangst van een ontvankelijke aanvraag tot opheffing van een erkende annexekerk of kapelanij op de hoogte van die aanvraag:

1° het representatief orgaan;

2° de betrokken kerkfabriek;

3° de federale overheid;

4° de financierende overheid.

 

 

Wat is een kapelanij?

 

Een kapelanij of kapelanie is een kapel waarin erediensten plaatsvinden en waaraan een priester verbonden is. Het is tevens de naam voor de woning van de kapelaan (naar analogie met een pastorij). Ten slotte is het ook de benaming voor het territorium (naar analogie met parochie) dat door de desbetreffende kapel bediend wordt.

 

Kapelanijen werden meestal opgericht in nieuwe woongebieden vanuit een moederparochie. Aan het hoofd van een kapelanij staat een kapelaan, dit is een onderpastoor of hulppriester die gehorig is aan de priester uit de moederparochie. Tegenwoordig wordt veelal het woord parochievicaris gebruikt om een kapelaan aan te duiden.

 

 Wat is een annexe-kerk?

 

De annexe-kerk is een kerk die bediend wordt door priesters uit een hoofdkerk. In principe gaan er geen eucharistievieringen (meer) door. Deze worden bediend in de hoofdkerk.

 

 In die annexe-kerk worden wel nog sacramenten bediend, zoals een uitvaart of een huwelijk. Ook biedt zo een kerk nog gelegenheid voor een of andere speciale viering of een gebedsdienst in de week. Maar op zondag doet men dat in dit geval niet. De gelovigen worden georiënteerd naar kerken waar eucharistie gevierd wordt.

 

In tegenstelling tot een kapelanij is aan een annexe-kerk geen eigen priester verbonden.

 

Historische achtergrond

 

Deze annexe-kerken en kapelanijen werden destijds opgericht in uitvoering van artikel 60 van de wet van 18 germinal jaar X “relative à l’organisation des cultes” en van het decreet van 30 september 1807 “qui augmente le nombre des succursales”.

 

 De oprichting en afschaffing van bijkomende gebouwen van de eredienst vallen sinds 2005 onder het algemeen toezicht (en uiteraard onder de interne regels van de eredienst).

 

Voor de opheffing van die vroeger expliciet erkende annexe-kerken en kapelanijen is echter wel een besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van de erkenning nodig.

 

Onderscheid

 

In artikelen 36 tot en met 40 van het Erkenningsdecreet wordt de gehele of gedeeltelijke intrekking van de erkenning van een bestuur van de eredienst met zijn hoofdkerk behandeld. In de artikels 45 en 46 wordt de intrekking van de erkenning van een onderdeel van een bestuur van de eredienst behandeld, namelijk de intrekking van de erkenning van de kapelanij of de annexe-kerk.

 

Daarenboven mag aan de annexe-kerk op haar beurt geen ondergeschikte kerk met een eigen bestuursorgaan verbonden zijn.

 

Eigen bestuursorgaan

 

Indien dit het geval is dan moeten de regels van onder andere de samenvoeging (zie art. 36 en volgende) gevolgd worden. Dit betekent dat de eigendom van de onroerende en de roerende goederen of rechten en verplichtingen op het nieuwe bestuur van de eredienst overgaan en dat het oude bestuur van de eredienst geheel afgeschaft wordt. Het oude bestuur van de eredienst bezit immers geen eigen patrimonium meer. De penningmeester moet dan zijn eindafrekening opstellen.

 

Voor de opheffing van die vroeger expliciet erkende annexe-kerken en kapelanijen is echter wel nog een besluit tot opheffing van de erkenning nodig.

 

Het precieze juridisch statuut van bepaalde kapelanijen is niet altijd duidelijk. Daarom wordt bepaald dat als een kapelanij een afzonderlijke kerkfabriek heeft, dezelfde regels van toepassing zijn als degene die gelden voor de samenvoeging van erkende lokale geloofsgemeenschappen.

 

Bij de opheffing van een annexe-kerk of kapelanij zal niet langer het advies van de financierende overheid worden gevraagd (MvT, p.62).

 

Procedure van opheffing

 

Het representatief orgaan stelt de opheffing van de kapelanij of van de annexe-kerk voor aan de Vlaamse Regering. Zij dient daartoe een compleet dossier in, omvattende:

 

1° de gemotiveerde beslissing van het representatief orgaan voor de opheffing van de erkenning;

2° het besluit tot erkenning van de annexekerk of kapelanij;

3° het advies van het bestuursorgaan van de kerkfabriek waaronder de annexekerk of kapelanij ressorteert;

4° een opgave van alle gemeenten die bijdragen aan het budget van de kerkfabriek waaronder de annexekerk of kapelanij ressorteert.

 

Een incompleet dossier tast de ontvankelijkheid van het dossier aan en leidt eventueel tot een niet-behandeling (zie E.Art. 45, 2de lid).

 

(On)ontvankelijkheid

 

Zie de verklarende uitleg onder E.Art. 32

 

Kennisgeving

 

Binnen een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van een ontvankelijk verzoek licht de Vlaamse Regering volgende partijen of instanties in (zie E.Art. 45, 3de lid):

 

1° het representatief orgaan;

2° de betrokken kerkfabriek;

3° de federale overheid;

4° de financierende overheid.

 

Feitelijke opheffing

 

Zie daartoe E.Art. 46

 

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 44

Home

Naar E.Art. 46