CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Artikel 46. Opheffingsbeslissing kapelanij of annexe-kerk

 

 

Uiterlijk zes maanden na de kennisgeving, vermeld in artikel 45, derde lid, neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de opheffing en brengt ze het representatief orgaan, de kerkfabriek waaronder de annexekerk of kapelanij ressorteert, de federale overheid en de financierende overheid op de hoogte van die beslissing.

 

Het opheffingsbesluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

 

 

Gelijklopende procedure

 

De opheffing van een annexe-kerk of van een kapelanij verloopt volgens een identische procedure als deze van de samenvoeging van besturen van de eredienst.

 

Aan de basisvoorwaarden moet voldaan worden:

 

         Het betreft een annexe-kerk of een kapelanij die voorafgaandelijk erkend werd en het nog altijd is;

         De bestuursorganen van de annexe-kerk of van de kapelanij gaan ook teniet;

         De annexe-kerk of de kapelanij mag niet betrokken zijn in een sanctieprocedure van E.Art. 29.

 

Geen advies van de financierende overheid moet ingewacht worden.

 

Beslissingstermijn

 

Nadat de Vlaamse Regering het opheffingsvoorstel in overweging heeft genomen en aan de betrokken partijen of instanties de ontvankelijkheid van een opheffingsvoorstel ter kennis heeft gebracht (zie E.Art. 45, 3de lid), neemt ze een beslissing.

 

Daartoe heeft de Vlaamse Regering een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag na de dag van de kennisgeving van E.Art. 45, 3de lid (zie E.Art. 46, 1ste lid, ab initio).

 

Kennisgeving van de opheffingsbeslissing

 

De Vlaamse Regering deelt haar opheffingsbeslissing mee, aan (zie E.Art. 46, 1ste lid, in fine):

 

1.      het representatief orgaan,

2.      de kerkfabriek waaronder de annexekerk of kapelanij ressorteert,

3.      de federale overheid,

4.      de financierende overheid.

 

Het Centraal Kerkbestuur wordt niet ingelicht.

 

Tegenstelbaarheid

 

Vanaf de dag na de dag van de publicatie van het uittreksel van de opheffingsbeslissing in het Belgisch Staatsblad is de opheffingsbeslissing tegenstelbaar aan derden en aan de leden van en aan het bestuursorgaan van de annexe-kerk of de kapelanij (zie E.Art. 46, 2de lid).

 

 

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 45

Home

Naar E.Art. 47