CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 5. De wijze van communiceren tussen de geledingen van het Erkenningsdecreet

 

De Vlaamse Regering bepaalt op welke wijze de communicatie opgelegd door dit decreet en het decreet van 7 mei 2004 verloopt tussen de lokale geloofsgemeenschap, het bestuur van de eredienst, het centraal bestuur, het representatief orgaan, de financierende overheid, de adviserende gemeente en de Vlaamse Regering.

 

Er wordt verwezen naar artikel 57/1 van het Eredienstendecreet van 07.05.2004 dat inspeelt op de nieuwe evoluties op het vlak van communicatie. In het besluit van de Vlaamse Regering zullen de wijzen waarop de kennisgevingen of verzendingen moeten gebeuren, nauwkeurig omschreven worden.

Uitvoeringsbesluit Communicatie

Bij Besluit van 13.05.2016 heeft de Vlaamse Regering de elektronische indiening van documenten mogelijk gemaakt. Hierbij moet geen onderscheid gemaakt worden tussen de notulen van een vergadering en / of de financiële of de boekhoudkundige geschriften. Het besluit werd op 01.07.2016 in het Staatsblad gepubliceerd.

Er werd geen expliciete geldigheidsdatum bekend gemaakt. Het besluit treedt aldus in werking na 10 dagen te rekenen vanaf zijn publicatie, dit is vanaf 11.07.2016.

Artikel 2 van het besluit somt de communicatiewijzen op, namelijk:

-        met een brief;

-        door afgifte tegen ontvangstbewijs;

-        op digitale wijze onder de voorwaarden, vermeld in artikel 3, en op voorwaarde dat het bestuur van de eredienst of het centraal bestuur in kwestie daarvoor gekozen heeft.

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 4

Home

Naar E.Art. 6