CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 6. Berekeningswijze van de termijnen

 

Elke termijn, vermeld in dit decreet, wordt berekend vanaf de dag na de dag van de akte of de gebeurtenis die de termijn doet ingaan, en ze omvat alle dagen, ook zaterdagen, zondagen en wettelijke of decretale feestdagen. De vervaldag is in de termijn begrepen. Als de vervaldag een zaterdag, een zondag of een wettelijke of decretale feestdag is, wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

 

Een termijn als vermeld in dit decreet die in maanden of in jaren is bepaald, wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vr de zoveelste.

 

 

Het Decreet Erediensten van 07.05.2004 specifieerde de berekeningswijze van de termijnen niet.

Zie echter art. 43 en art. 44 van het Eredienstendecreet van 07.05.2004.

 

Het Erkenningsdecreet bepaalt de berekeningswijze wel. Ze omvat drie elementen:

         Een berekening van begindag tot einddag;

         Een aanduiding van de in aanmerking te nemen dagen;

         Een eventuele verlenging tot de eerstvolgende werkdag na de einddatum.

 

Berekeningsduur

 

De berekeningsduur wordt herleid tot een eenduidige termijn van dag tot dag. Deze berekeningswijze wordt vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek.

 

Art. 52, 1ste lid (GW)

De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis die hem doet ingaan en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen.

Art. 53 (GW)

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag.

 

Art. 53bis (GW)

Ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, worden de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager berekend:

 

1.       wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats;

 

2.       wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

 

Art. 54 (GW)

Een in maanden of in jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vr de zoveelste.

 

Begindatum termijn

 

De aanvangsdatum van de termijnen wordt vastgelegd op de dag na de dag van de akte of de tussenkomende gebeurtenis (vgl. art. 52, 1ste lid GW).

 

Einddatum termijn

 

Bij het bepalen van de einddatum wordt geen rekening gehouden met de bijzondere dagen die in de termijn voorkomen. De feestdagen, wettelijk of decretaal, de weekenddagen worden meegeteld om de einddatum te bereiken (vgl. art. 53 GW). Feitelijk wordt er geteld in kalenderdagen zonder enig onderscheid.

 

Verlengde termijn

 

Indien de einddatum geen werkdag is, wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag (vgl. art. 53 GW).

 

Wettelijke of decretale feestdagen

 

De wettelijke feestdagen zijn: de zondagen, 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, Maria-ten-Hemelopneming (15 augustus), Allerheiligen (1 november), 11 november en Kerstdag (25 december).

 

Hierbij valt op dat Allerzielen (2 november) en 2de kerstdag (26 december) geen wettelijke feestdagen zijn, maar gelijkgestelde feestdagen die in de termijnberekening als gewone werkdagen worden beschouwd. Pasen en Pinksteren zijn ook niet vermeld, maar die vallen dan ook op een zondag

 

De feestdag van de Vlaamse gemeenschap is een decretale feestdag, namelijk 11 juli.

 

De zaterdagen zijn in de weekenddagen inbegrepen en worden meegeteld tijdens de termijn.

 

Koningsdag, 15 november is ook geen wettelijke feestdag, maar een ambtelijk toegekend dag waarop waardering aan het Koningshuis wordt tentoon gespreid (Dag van de Dynastie). In de federale overheidsdiensten en sommige andere openbare diensten hebben de ambtenaren een vrije dag.

 

Maand- of jaartermijnen

 

Indien er geen specifieke termijn in dagen is opgegeven, dan wordt het maandcijfer of het jaarcijfer eenvoudig vervangen. De einddatum van dezelfde datum met een verschillend maand- of jaarcijfer wordt met n dag verlegd naar de vorige dag, waarbij de notie werkdag niet speelt (vgl. art. 54 GW).

 

Voorbeeld

 

Het voorlopig bestuursorgaan van de lokale geloofsgemeenschap richt op maandag 14.02.2022 een definitief verzoek aan de Vlaamse Regering dat zij een nieuwe (gesubsidieerde) geloofsgemeenschap wil oprichten. Zij dient haar aanvraag bij de bisschop in op het door de Vlaamse Regering voorgeschreven document (zie E.Art. 7 en 8).

 

De bisschop heeft 8 acht dagen om deze aanvraag door te sturen naar de Vlaamse Regering. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag na de dag van ontvangst van dit verzoek (zie E.Art. 8). In de veronderstelling dat de postdiensten het verzoek op donderdag 17 februari 2022 afleveren, begint de termijn te lopen vanaf vrijdag 18 februari 2022 en loopt de termijn van 8 dagen af op vrijdag 25 februari 2022.

 

De Vlaamse Regering ontvangt op haar beurt het verzoek. Uitgaande van de laatste datum en rekening houdende dat de postdiensten in het weekend niet werken, kan de Administratie van de Vlaamse Regering ten vroegste het verzoek ontvangen op maandag 28 februari 2022, de dag van de bezorging.

 

De Vlaamse Regering meldt ontvangst aan de diverse instanties (zie E.Art 9, supra) binnen de toegestane termijn van 30 dagen te berekenen vanaf de dag na de dag van de bezorging, dit is vanaf dinsdag 01 maart 2022 tot en met woensdag 30 maart 2022, hetzij 30 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van bezorging.

 

Zij meldt ontvangst aan:

1 het voorlopig bestuursorgaan;

2 het representatief orgaan;

3 de financierende overheid;

4 de federale overheid;

5 in voorkomend geval de adviserende gemeente.

 

Het valt op dat het CKB, indien ingesteld bij toepassing van het Eredienstendecreet art. 25neo, niet ingelicht wordt.

 

Wachtperiode

 

Vanaf de dag na de dag van bezorging van het verzoek start een nieuwe termijn van 4 jaar, de wachtperiode (zie E.Art. 10). Deze wachtperiode loopt in principe af op de dag voor de kalendertermijn van 4 jaar, hetzij op vrijdag 28 februari 2026 (zie E.Art. 6, laatste lid). Aan het jaarcijfer 22 wordt 4 toegevoegd, hetzij 26.

 

Enkele termijnen van het Erkenningsdecreet

 

Het Erkenningsdecreet omvat ook termijnen, onder andere een termijn van 8 dagen vermeld in artikel 8, een termijn van 30 dagen vermeld in artikel 9, een wachtperiode van 4 jaar vermeld in artikel 10.

 

Deze opsomming is niet compleet. Artikel 11, 12, 13, 14, 15, enz. omvatten ook termijnen.

 

Deze termijnen volgen de berekeningswijze van het Erkenningsdecreet !

 

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

 

Naar E.Art. 5

Home

Naar E.Art. 7