CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

HOOFDSTUK 9. Slotbepalingen

 

Afdeling 1. Opheffingsbepaling

 

 

Artikel 65. Opheffing van het besluit van 30 september 2005

 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de

criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende

erediensten wordt opgeheven.

 

 

 

Het oud-erkenningsbesluit

 

Het oud-besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005, waarin de erkenningscriteria van de plaatselijk kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten worden opgesomd, wordt opgeheven.

 

Dit besluit vormde onder meer de basis voor de ingevoegde, maar nu opgeheven artikelen 4/1 tot 4/11 van het Eredienstendecreet, namelijk:

 

Afdeling 1/1. Wijziging van erkenningen (ingevoegd bij decreet van 06 juli 2012; opgeheven door het Erkenningsdecreet van 22.10.2021, art. 49 en vervangen door het Erkenningsdecreet van 22.10.2021)

 

De wijzigingen gaan in vanaf 29.12.2021.

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 48tem64

Home

Naar E.Art. 66