CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Artikel 69. Samenvoegingsvoorstellen opgestart vr 29.12.2021

 

 

Aanvragen tot samenvoeging die bij de Vlaamse Regering zijn ingediend, conform artikel 7/4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, voor de inwerkingtreding van dit decreet, blijven onderworpen aan de toepassing van artikel 7/4 tot en met 7/6 van het voormelde besluit en artikel 4/3 tot en met 4/11 van het decreet van 7 mei 2004.

 

 

Welke samenvoeging?

 

Dit artikel maakt een onderscheid tussen de samenvoegingen die voorgesteld zijn vr 29.12.2021, en deze vanaf 29.12.2021 (MvT, p. 68).

 

Welke procedurebasis?

 

De procedure die gevolgd wordt, is deze die door de Vlaamse Regering voorzien werd in het Besluit van 30.09.2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, artikelen 7/4 tot en met 7/6, en mits toepassing van de artikelen 4/3 tot en met 4/11 van het Eredienstendecreet.

 

Art. 7/4, 7/5 en 7/6

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten.

 

Artikel 7/4

 

Om twee of meer erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen samen te kunnen voegen, moet de aanvrager een gemotiveerde aanvraag met een ter post aangetekende brief indienen bij de Vlaamse Regering.

 

Het dossier voor de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen en stukken bevatten :

 

1 de beslissing volgens de eigen regelgeving van de eredienst in kwestie, waarbij de erkenning van de entiteit of entiteiten van de eredienst, toegekend volgens die eigen regelgeving, wordt opgeheven en waarbij die entiteit of entiteiten worden samengevoegd met een andere erkende entiteit;

 

2 een duidelijke beschrijving van de oorspronkelijke gebiedsomschrijving van de samen te voegen plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen en de gebiedsomschrijving van de samengevoegde plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap(pen), voor zover mogelijk met plan;

 

3 een motivering van de samenvoeging door de aanvrager;

 

4 het advies van het bestuursorgaan van de samen te voegen erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen;

 

5 de opgave van alle gemeenten of provincies die bijdragen aan het budget van de erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap, met vermelding van de eventuele verdeelsleutel;

 

6 een geactualiseerde inventaris van de goederen en de staat van het vermogen van de samen te voegen erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen, op basis van de laatste jaarrekening en eventueel aangevuld met mogelijke latere wijzigingen.

 

Artikel 7/5

 

1. De Vlaamse Regering stuurt een afschrift van de aanvraag aan de Minister van Justitie.

 

2. Voor de Vlaamse Regering haar beslissing neemt over de wijziging van de gebiedsomschrijving van de erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap, wint ze het advies in van de gemeenteraden of de provincieraden, vermeld in artikel 7/4, tweede lid, 5.

Als de gemeenteraad of provincieraad zijn advies niet naar de Vlaamse Regering heeft gestuurd binnen een termijn van vier maanden nadat de Vlaamse Regering hem de vraag om advies heeft toegezonden, wordt de gemeenteraad of de provincieraad geacht een gunstig advies over de wijziging van de gebiedsomschrijving te hebben uitgebracht.

 

Artikel 7/6

 

Het besluit van de Vlaamse Regering bevat in voorkomend geval de gewijzigde verdeelsleutel van de kosten tussen de openbare besturen die betrokken zijn bij grensoverschrijdende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen, na het inwinnen van hun advies ter zake. Dat besluit bevat daarnaast de geactualiseerde inventaris van de goederen en de staat van het vermogen van de samen te voegen erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen.

 

De Vlaamse Regering brengt, met een ter post aangetekende brief, de aanvrager op de hoogte van dat besluit. Ze stuurt ook een afschrift ervan aan de minister van Justitie, aan de betrokken erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen en, naargelang van het geval, aan de betrokken gemeenten of provincies.

 

 

Verder verloop

 

Eens een samenvoegingsprocedure opgestart is op basis van de oude wetgeving, blijft de verdere afhandeling de oude wetgeving volgen.

 

Verwijzing naar het Eredienstendecreet

 

Volgende artikelen worden geciteerd en zijn te raadplegen in het Eredienstendecreet:

 

4/3

de samenvoeging van parochies

 

4/4

de eindestelling van de kerkfabrieken en van de mandaten van samengevoegde parochies; gevolgen voor het centraal kerkbestuur

 

4/5

de aanduiding van de leden van de nieuwe kerkfabriek door het erkend representatief orgaan

 

4/6

de beperking van de handelingsbevoegdheid van de kerkraden van de samen te voegen parochies tijdens de overgangsperiode

 

4/7

de overdracht van de roerende goederen aan de nieuwe kerkfabriek

 

4/8

de overdracht van de onroerende goederen aan de nieuwe kerkfabriek

 

4/9

de voortzetting van de rechten en plichten door de nieuwe kerkfabriek

 

4/10

de voortzetting van de gegunde overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten door de nieuwe kerkfabriek

 

4/11

het einde van het financieel beheer van de samengevoegde kerkfabriek; het begin van het financieel beheer door de nieuwe kerkfabriek

 

 

 

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 68

Home

Naar E.Art. 70