CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Artikel 70. Gedeeltelijke verkiezingen van het bestuursorgaan na 29.12.2021

 

Besturen van de eredienst die erkend zijn op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten houden in 2023 gedeeltelijke verkiezingen, conform het decreet van 7 mei 2004, ongeacht de huidige cyclus.

 

 

Bestuursorganen

 

De bestuursorganen, de kerkraden, zijn onderhevig aan verkiezingen van de leden.

 

In het Eredienstendecreet, art. 6, wordt een vernieuwingscyclus opgelegd. Om de 3 jaar wordt beurtelings de grote en de kleine helft van de verkozen leden (her)verkozen of vernieuwd.

 

Gelijkschakeling cyclus

 

Conform de huidige regelgeving vinden de verkiezingen bij de verschillende lokale geloofsgemeenschappen op verschillende tijdstippen plaats:

-        Voor de lokale geloofsgemeenschappen die al erkend waren bij de inwerkingtreding van het eredienstendecreet op 1 maart 2005, startte de driejaarlijkse cyclus in april 2005. Er werden dus verkiezingen gehouden in 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 en 2020;

-        De lokale geloofsgemeenschappen die erkend werden op basis van het erkenningsbesluit (periode 2006-2020), volgen de voorgaande driejaarlijkse cyclus niet. De verkiezingen vinden ook plaats om de drie jaar, maar hier wordt er vertrokken vanaf de datum van erkenning.

Dit betekent dat de verkiezingen plaatsvinden op verschillende momenten.

 

Het is voor de toezichthoudende overheden moeilijk om hier toezicht op te houden. Zo zijn er lokale geloofsgemeenschappen die geen verkiezingen houden of verkiezingen houden op andere data. Nochtans is een goed overzicht van de leden van de bestuursorganen noodzakelijk voor de toezichthoudende overheden.

 

Om het bovenstaande te vermijden, zullen de bestuursorganen van alle besturen van de eredienst gedeeltelijk vernieuwd worden in 2023 om vervolgens om de drie jaar gedeeltelijk vernieuwd te worden. Om ook het toezicht op de verkiezingen van de lokale geloofsgemeenschappen erkend op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de

erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten te vergemakkelijken, zullen zij voortaan ook aansluiten op de reguliere cyclus (MvT, p. 68).

 

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 69

Home

Naar E.Art. 71