CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Artikel 71. Communicatie vanaf 29.12.2021

 

 

Tot de dag voor de inwerkingtreding van het besluit tot uitvoering van artikel 5 verloopt de communicatie, vermeld in dit decreet, met een aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs.

 

 

Communicatie

 

Het elkaar inlichten is een heikel punt. De overheden communiceren vaak met omzendbrieven of met genomen besluiten die raadpleegbaar zijn op hun webstek.

 

De modernere vormen van communicatie worden doorgaans wel ontvangen, maar niet altijd geaccepteerd.

 

De kennisgevingen van beslissingen moeten handtekeningen en namen van de ondertekenaars omvatten. De mededelingen worden daarom meestal schriftelijk toegezonden in verwijzing naar publicaties in het Belgisch Staatsblad.

 

Notulen

 

Het Eredienstendecreet voorziet in artikel 57 de wijze waarop de notulen aan de overheidsinstanties moeten worden meegedeeld.

 

Artikel 57/1 bepaalt de handelswijze met de moderne(re) communicatiemiddelen voor alle geschriften.

 

Artikel 5 van het Erkenningsdecreet

 

Het huidige artikel 5 bepaalt slechts : De Vlaamse Regering bepaalt op welke wijze de communicatie opgelegd door dit decreet en het decreet van 7 mei 2004 verloopt tussen de lokale geloofsgemeenschap, het bestuur van de eredienst, het centraal bestuur, het representatief orgaan, de financierende overheid, de adviserende gemeente en de Vlaamse Regering.

 

Communicatie tot en met 28.12.2021

 

Als communicatievorm van schriftelijke stukken worden slechts het aangetekend schrijven of het schrijven tegen afgiftebewijs aanvaard (zie E.Art. 70, in fine).

 

Communicatie vanaf 29.12.2021

 

Geen ander bijzonder besluit is gekend. In het algemeen kan verwezen worden naar het Bestuursdecreet van 07.12.2018.

 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 bevat in artikel II.22 t.e.m. II.25. equivalentieregels, die enerzijds elektronische uitwisseling van berichten mogelijk maken of anderzijds toelaten dat bestuurshandelingen in elektronische vorm gebeuren, ook als de toepasselijke regelgeving enkel voorziet in analoge procedures.

 

De equivalentieregels in het Bestuursdecreet hebben betrekking op:

-        Uitwisseling van berichten (al dan niet via de eBox);

-        Aangetekende zending;

-        Opmaken en ondertekenen van documenten;

-        Vervangen van (analoge) documenten door een elektronische kopie.

 

(Zie https://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/digitaalvriendelijke-regelgeving)

 

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 70

Home

Naar E.Art. 72