CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Afdeling 4. Inwerkingtreding

 

 

Artikel 73. Publicatie en inwerkingtreding

 

 

Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad

 

 

Publicatie

 

Het Erkenningsdecreet werd gepubliceerd op 29.12.2021 in het Belgisch Staatsblad.

 

E.Art. 73 schrijft voor dat het Erkenningsdecreet in werking treedt op dezelfde dag.

 

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 72

Home