CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 17. (de frequentie van de vergaderingen)

De kerkraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen en ten minste eenmaal per kwartaal.

De raad vergadert zo dikwijls als nodig en ten minste eenmaal per kwartaal. De kerkraad wordt vooraf door de voorzitter bijeengeroepen.

De bijeenroeping vermeldt de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda. De raad kan dus niet bij algemene regel bepalen wanneer wordt vergaderd (zie Omzendbrief BA2005/01 dd 25.02.2005, littera 1, pt. 1.2).

De vergadering moet minstens 8 dagen op voorhand worden aangekondigd, opdat de leden punten aan de agenda zouden kunnen toevoegen (zie Decreet, art. 18).

Spoedeisende zaken kunnen aanleiding geven tot een bijzondere samenkomst van de kerkraad. Op deze vergadering geven de voorzitter en secretaris die samen optraden, uitleg aan de overige leden, die er akte van nemen (zie Decreet, art. 39 en 50/1).

Dit wil zeggen, dat de voorzitter en de secretaris die samen maatregelen hebben genomen om een spoedsituatie te verhelpen (bv waterdoorsijpeling van het dak van de kerk met oproep van een vakman om dit euvel dringend te herstellen) uitleg geven aan de andere leden van de kerkraad. Op deze vergadering nemen de andere leden van de kerkraad kennis van hetgeen de voorzitter en de secretaris als dringende maatregel hebben gedaan, en nemen van deze maatregelen akte.

 

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 16

Home

Naar Art. 18