CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 19. (het quorum en de tweede vergadering)

De kerkraad kan niet geldig beraadslagen als de meerderheid van de zittinghebbende leden niet aanwezig is.

De raad kan echter, als hij een eerste maal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.

 

Aanwezigheidsquorum

De raad kan slechts geldig beraadslagen als de meerderheid van de zittinghebbende leden aanwezig is. Zittinghebbende leden zijn leden die het mandaat van lid van de raad bezitten, hetzij als verkozen of aangesteld lid, hetzij als lid van rechtswege. Het quorum wordt dan gevormd door het aantal aanwezige leden te delen door 2 en er 1 eenheid bij te tellen en dit getal te vergelijken met het aantal effectief aanwezige leden.

In principe zijn er 5 verkozen (aangestelde) leden en 1 representatief vertegenwoordiger. Het te bereiken aanwezigheidsquorum is (5 + 1) / 2 = 3 + 1 = 4. Het aantal effectief aanwezige leden moet met dit cijfer vergeleken worden.

2de vergadering

Als bij een eerste bijeenroeping niet beraadslaagd kan worden omdat het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, kan de raad na een tweede bijeenroeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, toch beraadslagen en besluiten over de punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen (zie Omzendbrief BA-2005/01 dd 25.02.2005, littera 1, pt 1.2).

Te behandelen punten

Tijdens de 1ste vergadering kan de kerkraad slechts punten behandelen die op de oproepingsbrief werden vermeld. De gewoonte om niet vermelde varia-items te behandelen op het eind van een vergadering doet afbreuk aan dit principe.

De kerkraad kan tijdens de 2de vergadering slechts de agendapunten behandelen die zowel in de 1ste als in de 2de oproepingsbrief werden vermeld. Indien er in de 2de oproepingsbrief agendapunten zouden voorkomen die niet in de 1ste oproepingsbrief werden vermeld, dan moet voor deze punten gehandeld worden volgens en met het quorum zoals bepaald in de 1ste lid van het artikel.

Aanwezigheid deskundige

Bij de behandeling van bepaalde agendapunten kan een deskundige erbij geroepen worden. Die deskundige mag echter niet aanwezig zijn bij de beraadslaging en de stemming (Omzendbrief BA-2005/01 dd 25.02.2005, littera B, punt 1.3).

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 18

Home

Naar Art. 20