CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 22. (de besluitvorming bij volstrekte meerderheid)

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Volstrekte meerderheid

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Het is niet het aantal aanwezige leden, dat bepalend is voor de berekening van de vereiste meerderheid, maar het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen en ongeldige stemmen.

Aanwezigheidsquorum

Aldus moet voldaan worden aan een dubbele voorwaarde, vooreerst moet een voldoende aantal leden aan de vergadering deelnemen. Het aanwezigheidsquorum moet bereikt worden (zie Decreet, art. 19). Vervolgens moet een volstrekte meerderheid van het aantal aanwezige leden het besluit goedkeuren.

Berekening volstrekte meerderheid

De volstrekte meerderheid wordt berekend als volgt: het aantal leden dat aan de vergadering deelneemt en geldig of niet-blanco stemt gedeeld door 2 verhoogd met . Eenvoudiger gezegd: de helft + van de geldige stemmen vereist is.

Er zijn 5 leden op de vergadering aanwezig. Het aanwezigheidsquorum (4 leden) is aldus bereikt en er kan geldig beraadslaagd worden. Een besluit moet goedgekeurd worden en 1 lid stemt blanco. Het besluit wordt aangenomen, wanneer ((5 1) / 2 ) + = 2,5 hetzij 3 leden voor de aanneming van het besluit stemmen.

2de vergadering

Als bij een eerste bijeenroeping niet beraadslaagd kan worden omdat het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, kan de raad na een tweede bijeenroeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, toch beraadslagen en besluiten over de punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. [Omzendbrief BA-2005/01 dd 25.02.2005, littera B, punt 1.3].

De volstrekte meerderheid wordt dan berekend op het aantal geldig uitgebrachte stemmen van de leden die aanwezig waren, zonder echter nog rekening te moeten houden met het oorspronkelijk aanwezigheidsquorum als bepaald in art. 19 van het Decreet.

Staking van stemmen

Staking van stemmen betekent dat evenveel geldige stemmen voor of tegen het besluit werden uitgebracht. Het besluit wordt dan zoals decretaal bepaald, verworpen.

Geldige stemmen

Wat zijn nu geldige stemmen? Geldige stemmen zijn stemmen die aan de vormvoorwaarden van de stemming voldoen. Het kan een voorstem of een tegenstem zijn, maar geen blanco. Indien er in het geheim moet gestemd worden, dan mag het geheim niet geopenbaard worden (zie Decreet, art. 7, 2).

Bij mandaatverkiezingen moet afzonderlijk per mandaat gestemd worden (zie Decreet, art. 12 en 28).

Onderscheid naar voorwerp

Voor het aanvaarden van leden wordt met gewone meerderheid gestemd. Voor het aanvaarden of afkeuren van besluiten wordt met een volstrekte meerderheid gestemd.

 

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 21

Home

Naar Art. 23