CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezenkapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 25 / 1 (de oprichting van een nieuw centraal kerkbestuur na fusie) 1


Een samenvoeging van gemeenten maakt een einde aan het bestaan van de centrale kerkbesturen van de samengevoegde gemeenten en aan het mandaat van alle leden van die centrale kerkbesturen. In de nieuwe gemeente wordt een nieuw centraal kerkbestuur opgericht.

 

In het geval, vermeld in het eerste lid, is artikel 43 van het erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 van toepassing, met dien verstande dat de woorden "het te behouden bestuur van de eredienst" worden gelezen als "het nieuwe centraal kerkbestuur" en de woorden "de samengevoegde besturen van de eredienst" worden gelezen als "de centrale kerkbesturen waarvan het bestaan beëindigd wordt". 2

 

 

1. Ingevoegd bij Decreet van 22.12.2017,  met inwerkingtreding vanaf 01.01.2019;

2. Gewijzigd bij Decreet van 22.10.2021 met inwerkingtreding vanaf 29.12.2021.

 

[Artikel 4/7 tot en met 4/10 zijn in die situatie van toepassing, met dien verstande dat de hiernavolgende woorden worden gelezen als volgt:

1° "de te behouden kerkfabriek" als "het nieuwe centraal kerkbestuur";

2° "de kerkfabrieken van de samengevoegde parochies" als "de centrale kerkbesturen waarvan het bestaan beëindigd wordt".]

 

Samenvoeging Gemeenten

Het Decreet tot wijziging van het Decreet Lokaal bestuur van 21 december 2018 (DLB), titel 8, bevat het organieke kader voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.

De centrale kerkbesturen van de gemeenten die bij dergelijke fusies betrokken zijn, worden opgeheven en aan het mandaat van de leden komt een einde.

Na de fusie wordt een nieuw centraal kerkbestuur opgericht volgens de gekende modaliteiten (zie Decreet art. 25).

 

PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 25

Home

Naar Art. 26