CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 30 (de vertegenwoordigers van het centraal kerkbestuur, handtekening, vervanging)

Het centraal kerkbestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

 

Bij elke tegen het centraal kerkbestuur ingestelde rechtsvordering treedt de voorzitter samen met de secretaris van het centraal kerkbestuur als verweerder op. Zij stellen de vorderingen in kort geding en de bezitsvorderingen in. Zij verrichten alle handelingen tot bewaring van recht of tot stuiting van verjaring en van verval. 1

 

Alle andere rechtsvorderingen waarbij het centraal kerkbestuur als eiser optreedt, mogen door de voorzitter en de secretaris, die samen optreden, pas worden ingesteld na machtiging door het centraal kerkbestuur. 1

 

De akten en de briefwisseling van het centraal kerkbestuur worden ondertekend door de voorzitter en meeondertekend door de secretaris.

 

Onverminderd artikel 28, tweede lid, wordt de voorzitter die verhinderd is, vervangen door het oudste lid in leeftijd van het centraal kerkbestuur en wordt de secretaris die verhinderd is, vervangen door het jongste lid in leeftijd van het centraal kerkbestuur.

 

1. 2de en 3de lid ingevoegd bij Decreet van 06.07.2012 met inwerkingtreding vanaf 01.01.2013.

 

Vertegenwoordigers van het CKB

Het centraal kerkbestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen (vergelijk met Decreet, art. 64).

Buitengerechtelijke handelingen

Buitengerechtelijke handelingen zijn de handelingen die de voorzitter en secretaris samen stellen voor het nut van het centraal kerkbestuur. Het zijn daden van beheer of beschikking. Onder andere: het afsluiten van contracten met nutsbedrijven of andere leveranciers, het stellen van daden van beheer bv. het openen van een zicht- of spaarrekening, het aanwerven van personeel in uitvoering van artikel 32, 1ste lid, punt 5 van het Decreet. Het verlenen van een recht van doorgang is een daad van beschikking, want ze bezwaart het onroerend goed, namelijk de kerk of de pastorie.

Gerechtelijke handelingen

Gerechtelijke handelingen zijn de handelingen die de voorzitter en de secretaris stellen om de belangen van het centraal kerkbestuur juridisch te verdedigen. Zij vertegenwoordigen het centraal kerkbestuur bij elke gerechtelijke procedure.

Verweerder of eiser

Indien zij als verweerder optreden, dan is hun mandaat onbeperkt. Treden zij echter als eiser op, dan moeten ze handelen binnen de beperkingen die het centraal kerkbestuur hen heeft opgelegd en na door het centraal kerkbestuur behoorlijk te zijn gemandateerd.

Handtekening(en)

De voorzitter heeft de bevoegdheid om alle akten, stukken en bescheiden, en de briefwisseling van het centraal kerkbestuur te ondertekenen. De secretaris tekent mee (vergelijk met Decreet, art. 15 en 23, 2de lid).

Vervanging bij belet

Als de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door het oudste lid in leeftijd, de secretaris wordt bij verhindering vervangen door het jongste lid in leeftijd. Ook hiervoor komen de leden van rechtswege niet in aanmerking (zie Omzendbrief BA 2005/01 dd 25.02.2005, Littera A, pt. 2, alinea 9 in fine).

Dit wil zeggen dat slechts de verkozen afgevaardigden die geen bijzonder mandaat al innemen (de afgevaardigde die al de functie van ofwel voorzitter, ofwel secretaris-penningmeester waarneemt) slechts in aanmerking komen om als vervangend voorzitter of secretaris-penningmeester op te treden.

 

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 29

Home

Naar Art. 31