Info IC-verzekeringen d.d. 03/05/2022

 

 

Voor de verzekering materiële schade (brand & aanverwante gevaren, storm, waterschade, …) is het belangrijk om het volgende altijd te melden aan de verzekeraar:

-          ieder ander gebruik dan een eredienst van een kerkgebouw;

-          gebruik door andere organisaties dan de kerkfabriek die instaat voor het gebouw;

-          aanpassingen aan het gebouw.

Specifiek bij IC Verzekeringen voorzien wij in onze meest recente polissen:

-          kleinschalige concerten en tentoonstellingen worden niet als risicoverzwarend beschouwd en kunnen dus zonder bijpremie verzekerd worden;

-          afstand van verhaal t.o.v. occasionele niet-commerciële gebruikers. Occasioneel betekent: niet regelmatig, niet steeds dezelfde organisatie en minder dan 50x/jaar.

Bij aanpassingen aan het gebouw, is het geval per geval te bekijken wat er aangepast moet worden aan de polissen.

 

Organiseert de kerkfabriek zelf evenementen, of staat zij evenementen toe, dan:

-          wordt de polis “Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing” verplicht voor het gebouw (zie ook het K.B.:  https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1991022834)

o   verplicht voor gebouwen voor de eredienst > 1000 m²;

o   verplicht voor “de polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties”.

-          is de uitbreiding “BA evenementen” sterk aangeraden. Deze fungeert ook als “vangnet” wanneer de gebruikende organisatie zelf geen BA-polis zou hebben.

 

Indien de organisatie van de activiteiten in het kerkgebouw wordt beheerd door een externe organisatie, dan moet er geval per geval bekeken worden hoe dit verzekeringstechnisch opgelost moet worden. Zowel kerkfabriek als de vzw of andere vereniging zullen immers bepaalde verantwoordelijkheden dragen.

 

Zowel bij occasioneel gebruik, bij regelmatig gebruik (ook door andere religieuze gemeenschappen!) en bij “uitbating” door een externe organisatie raden wij aan om afspraken op papier te zetten, ook in verband met verzekeringen.