CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Schenkingen en Legaten

Aanvaarding, Definitief

 

De schenkingen worden definitief aanvaard en de legaten worden aanvaard door de kerkraad.

Toepassing artikel 37 van het Decreet

 

Aanvaarding, Voorlopig

 

De schenkingen bij akte onder levenden worden altijd voorlopig aanvaard door de penningmeester overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12 juli 1931.

Toepassing artikel 36 van het Decreet

 

Bezwaar

 

Belanghebbenden kunnen tegen de aanvaarding van een legaat bezwaar indienen.

Er kunnen slechts bezwaren worden ingediend betreffende de legaten, dit is de overdracht van eigendom opgenomen in een testament of laatste wilsbeschikking. Voor schenkingen is geen decretale bezwaarprocedure voorzien. Indien de schenking betwist wordt, kan slechts een burgerlijke procedure ingesteld worden.

Toepassing artikel 38 van het Decreet

 

Bezwaar, Termijn

 

De bezwaren moeten worden ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van 30 dagen nŕ de beslissing van aanvaarding van de kerkraad. De beslissing van aanvaarding moet echter mits een aangetekend schrijven betekend worden om uitwerking te krijgen. De bezwaartermijn begint te lopen vanaf de dag na de dag van de afgifte ter post van de aanvaarding. Let wel! Het bezwaar moet niet bij aangetekend schrijven worden verstuurd naar de Vlaamse Regering. Maar de bezwaarindiener moet zich verzekeren van alle middelen om zijn bezwaar te staven en om bepaalde termijnen te doen lopen.

Toepassing artikel 38 van het Decreet

 

Bezwaar, Behandeling door Vlaamse Regering

 

De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van 50 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van ontvangst van het bezwaar. Het besluit tot geheel of gedeeltelijk behoud van het legaat of de afwijzing ervan moet aan de bezwaarindiener toegestuurd worden uiterlijk bij het verstrijken van de termijn. Indien de Vlaamse Regering niet beschikt, dan wordt de klacht van de bezwaarindiener geacht correct te zijn en wordt er definitief gevolg aan gegeven. Opnieuw wordt de vorm waarmee het besluit wordt meegedeeld niet decretaal omschreven.

Toepassing artikel 38 van het Decreet

 

Burgerlijk wetboek, Aard

 

De aard van de schenking is niet omschreven, maar het meestal zijn het lichamelijke goederen of rechten (titels) die lichamelijke goederen of intellectuele rechten vertegenwoordigen. Gelden zijn roerende lichamelijke goederen.

 

Burgerlijk wetboek, Bekwaamheden

 

De grote voorwaarde echter is dat de schenker en de begunstigde wettelijk in staat moet zijn om te schenken of te ontvangen. Aan de bepalingen opgenomen in Burgerlijk wetboek, Boek 3, Titel II, Hfdst. II, Bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder levenden of bij testament, art. 901- 912 moet voldaan worden.

 

In het bijzondere moet de schenker bekwaam zijn om te schenken of te legateren en de begunstigde om te ontvangen of aan te nemen (zie BW, art. 902 e.v.).

 

Burgerlijk wetboek, Definitie

 

Een schenking onder de levenden is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde die ze aanneemt (zie BW, art. 894).

 

Een testament is een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen (zie BW, art. 895).

 

Burgerlijk wetboek, Goede zeden

 

Zoals voor alle burgerlijke akten, zullen voorwaarden die strijdig zijn met de wet of de goede zeden, ofwel de aanvaarding van schenkingen, legaten en stichtingen onmogelijk maken, ofwel als niet bestaande worden beschouwd. De aanvaarding is onmogelijk wanneer de onwettige of ongeoorloofde voorwaarde als essentiële voorwaarde of als enig mogelijke bestemming geformuleerd werd.

 

De voorwaarde wordt als onbestaande beschouwd wanneer zij niet als exclusief bedoeld werd en hetgeen dat geschonken wordt ook op een andere wijze zinvol kan aangewend worden (bvb. de schenking van een huis onder de voorwaarde dat het niet mag verhuurd worden aan vreemdelingen). Het gaat hier over een ongeoorloofde voorwaarde. Het huis kan echter wel aanvaard worden, maar de ongeoorloofde beperking moet als niet bestaande worden beschouwd. Het huis kan aan iedereen verkocht of verhuurd worden.

 

Burgerlijk wetboek, Kenmerken

 

Er kan een dubbel onderscheid gemaakt worden: een schenking kan in principe niet herroepen worden (zie echter BW, art. 953 e.v.), een legaat wel. Een schenking gaat in principe onmiddellijk in; een legaat gaat slechts in na het vervullen van de opschortende voorwaarde: het overlijden van de erflater.

 

Burgerlijk wetboek, Onroerend goed

 

Indien een onroerend goed wordt geschonken, moet een openbare ambtenaar tussenkomen, meestal is dit een notaris.

 

De voor hypotheek vatbare schenking, de overdracht van eigendom van onroerende goederen en de aanvaarding moeten daarenboven overgeschreven worden bij de bevoegde Hypotheekbewaarder (zie BW, art. 939). Indien niet, dan is de schenking niet-tegenstelbaar, tenzij aan de schenker of aan degenen die belast zijn om te doen overschrijven of hun rechtverkrijgenden (zie BW, art. 941).

 

Voor hypotheek zijn alleen vatbaar:

 

      onroerende goederen die in de handel zijn (art. 45, Hyp.W);

      rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal, op diezelfde goederen gevestigd, zolang die rechten duren (art. 45, Hyp.W);

      zee- en binnenschepen (Wkh., boek II, art. 3, 11, 25, 27, 272 en 272bis)

 

Burgerlijk wetboek, Vormvoorwaarden Definitieve aanvaarding

 

De definitieve aanvaarding van een schenking en / of de aanvaarding van het legaat is aan vormvoorwaarden gebonden. Ze wordt gedaan bij aangetekend schrijven aan de schenker of mits authentieke akte verleden door de notaris bij een legaat. Daarenboven moeten de akten geregistreerd worden om tegenstelbaar te zijn aan derden. Onroerende schenkingen of legaten moeten ook worden overgeschreven bij de hypotheekbewaarder.

Infra, Vormvoorwaarden Schenking

 

Burgerlijk wetboek, Vormvoorwaarden Schenking

 

De schenking is onderworpen aan vormvoorwaarden: ze moet gedaan worden bij akte en ze moet ook geschat worden (zie BW, art. 948). Dit wil zeggen dat een geschrift de basis moet vormen van de overdracht van eigendom. Alleen de notariële akte is toegelaten (zie BW, art. 931).

 

Een schenking is maar compleet, wanneer ze aanvaard wordt. Opnieuw zijn vormvoorwaarden opgelegd (zie BW, art. 932 e.v.) onder andere de betekening van de aanvaarding aan de schenker of een authentieke akte wanneer het onroerende goederen betreft.

 

Identificatie

 

De schenkers en de kerkfabriek moeten gedegen geďdentificeerd zijn of identificeerbaar zijn.

 

Kerkraad

 

Schenkingen en legaten worden aanvaard door de kerkraad. Wat de schenkingen aangaat, is er een getrapte aanvaarding, namelijk de voorlopige aanvaarding door de penningmeester (zie Decreet, art. 36) en de definitieve door de kerkraad. Er zijn geen termijnen van aanvaarding voorgeschreven. Maar de termijn moet redelijk zijn voor alle partijen.

Toepassing artikel 37 van het Decreet

 

Legaten

 

De legaten zijn aan dezelfde voorwaarden gebonden als de schenking. Legaten onderscheiden zich van de schenkingen door hun manier van vestiging, namelijk door middel van een beschikking in een testamentaire akte of laatste wilsbeschikking. Deze akten zijn op hun beurt aan voorwaarden verbonden die opgesomd zijn in het Burgerlijk wetboek, Boek 3, titel II, Schenkingen onder levenden en testamenten.

 

Onderscheid

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schenkingen onder levenden (zie Decreet, art. 36) en legaten bij overlijden (zie Decreet, art. 37).

 

Onderzoek

 

Om het onderzoek naar de titel van overdracht te kunnen doen, wordt de schenking onder levenden eerst voorlopig aanvaard door de penningmeester. Nadat de juistheid en de correctheid van de akte, zowel naar vorm, als naar inhoud, is onderzocht, dan aanvaardt (of weigert) de kerkraad de schenking definitief.

Toepassing artikel 36 van het Decreet

 

Opbrengsten en Ontvangsten

 

De opdracht van de kerkfabriek is duidelijk afgebakend in art. 4 van het decreet van 7 mei 2004. Enerzijds, kan een kerkfabriek krachtens het principe van de specialiteit slechts schenkingen, legaten of stichtingen aanvaarden die passen binnen de haar toegekende bevoegdheid, zo o.m. voor de ondersteuning van de beoefening van de eredienst, voor eucharistievieringen, voor bepaalde godsdienstige intenties of voor de zielenrust van overledenen, alsook voor het onderhoud, het herstel of de nieuwbouw van kerken.

 

Anderzijds komen dergelijke schenkingen, legaten en stichtingen ten voordele van andere openbare instanties die hiertoe niet bevoegd zijn (bv. gemeente of OCMW) door dit specialiteitprincipe toe aan de kerkfabrieken.

Toepassing artikel 51 van het Decreet

 

Opname in de Inventaris

 

De legaten en de stichtingen worden afzonderlijk in de inventaris vermeld.

Toepassing artikel 35 van het Decreet

 

Rechten en Taksen

 

Sommige overdrachten zijn onderworpen aan rechten en taksen (bv. de successierechten die rusten op het legaat). Deze rechten en taksen zijn een last van de schenking en moeten betaald worden door de aannemer. Bij de overweging of een schenking definitief zal aanvaard worden, moet met dit economisch gegeven rekening worden gehouden.

Toepassing artikel 36 van het Decreet

 

Verplichtingen uit Stichtingen

 

Verplichtingen vloeien dikwijls voor uit stichtingen. Het zijn de (positieve) daden die een kerkbestuur moet stellen als een aan een stichting verbonden voorwaarde

Toepassing artikel 51 van het Decreet

 

Voorbeeld

 

Een erflater overlijdt op 12.07 en laat aan een kerkfabriek een som geld na onder de vorm van aandelen.

 

De aandelen moeten geďnventariseerd en tegen geld gewaardeerd worden.

 

De kerkraad aanvaardt en betekent zijn beslissing mits een aangetekend schrijven aan de erfgenamen van de erflater op 28.07. De bezwaartermijn begint te lopen vanaf 29.07. Het einde van deze termijn is voorzien op 29.08.

 

Een erfgenaam dient op 16.08. bezwaar in. De Vlaamse Regering ontvangt het bezwaar op 20.08. De besluittermijn begint op 21.08 en loopt op 11.10 om 24 uur af.

 

Indien de Vlaamse Regering zijn besluit niet meedeelt aan de bezwaarindiener, de betrokken kerkfabriek, de gemeenteoverheid als eerste toezichthouder en het erkend representatief orgaan (de bisschop) ten laatste op 11.10, dan wordt er geacht dan het bezwaar terecht is en wordt het legaat vernietigd tot beloop van de waarde die de bezwaarindiener in zijn klacht heeft vermeld.

 

 

 

© PéDéWé 08.2012 Hoewel de teksten hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera S