Financiële Afspraken Budget 2013

 

Mogen wij u verzoeken om steeds chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten :

 

1.      Rekening 2011 afwerken en afsluiten

2.      Budgetwijziging 2012 afwerken en afsluiten

3.      Budget 2013 opmaken en indienen per 30.06.2012 bij het CKB

 

Zoals vorige jaren vindt U hieronder een opsomming van de gemaakte afspraken met de Stad Gent voor het BUDGET 2013.

 

 

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

 

10  EREDIENST

 

·         MAR  1006 : Verkoop liturgische voorwerpen – indien devotiekaarsen aangekocht worden door de kerkfabriek dienen de ontvangst van de verkoop van deze kaarsen geboekt de worden onder dit artikelnummer.

 

 

EXPLOITATIE UITGAVEN

 

20  EREDIENST

 

·         MAR 2003 : Versieringen: maximum voor budget 2013: 386,00   dit bedrag kan niet verhoogd worden via interne kredietaanpassingen

 

·         MAR 2012 : Aankoop kerkmeubelen : vernieuwen van stoelen: voorlopig geen tussenkomst, tenzij absolute noodzaak

 

·         MAR 2014 : Aankoop van geluid- en beeldweergave installatie: geen aankoop van projectiemateriaal (bv projectiescherm en andere)

 

·         MAR 2051 : Prestatievergoedingen : vergoedingen organist  - zie richtlijnen vanuit het bisdom dd 29.12.2009.

 

 

 

 

 

·         MAR 2052 : Kilometervergoeding bedienaar van de eredienst : NIHIL (wel voor protestantse eredienst en anglicaanse gemeenschap gezien de gebiedsomschrijvingen over diverse gemeenten verspreid zijn).

 

·         MAR 2059 : Andere vergoedingen en MAR 209 :ANDERE: geen kosten voor speciale vieringen zoals 100 jaar bestaan vannoch relatiegeschenken of afscheidscadeaus

 

 

21  GEBOUWEN VAN DE EREDIENST

 

·         MAR 212 : Woning bedienaar eredienst   : Nutsvoorzieningen pastorie :

indien de pastorie stadseigendom is en geen inwonende pastoor meer beschikbaar:

 ¼ kerkfabriek en ¾ parochie

 

 

22  BESTUUR VAN DE EREDIENST

 

·         MAR 2202 : Telecommunicatie:

a. telefoonkosten:    

- voor kerkbesturen met inwonende pastoor:

            ½ abonnementskosten en 2/3 binnenlandse telefoongesprekken

- voor kerkbesturen zonder inwonende pastoor maar enkel secretariaat :                                   100% abonnementskosten en 100% binnenlandse telefoongesprekken

 

b. internetkosten : 50 % van één abonnement dwz, hetzij voor de pastoor, hetzij voor de penningmeester,  hetzij voor een andere persoon.

 

·         MAR 2207 : Kantoorbenodigdheden: aankoop computer, fax, kopieermachine … 60% kerkfabriek en 40% schenking (vb parochiale werken)

 

·         MAR 221 : Representatiekosten:  NIHIL


 

·         MAR  2220 : % penningmeester – zie berekeningswijze uit de bijlage van het Vademecum Kerkbesturen pag. 14.

-          beperkt tot 5 % van de gewone exploitatieontvangsten (posten 10 tot 14) van dienstjaar n-2  (posten 10 tot 14 zonder financiering dus)

-           wordt berekend per dienstjaar en wordt niet rechtstreeks overgenomen uit het meerjarenplan. Voor het budget 2013 wordt het percent berekend op basis van de exploitatieontvangsten rekening 2011 (posten 10 tot 14).

 

·         MAR 2240 : Percent bisdom:  geen vergoeding voor hogere hiërarchie voor rooms-katholieke eredienst – indien er exploitatietoelage gevraagd wordt aan de stad – moet verwerkt worden met parochiekas

 

·         MAR. 227 : Verzekering Mandatarissen : voorlopig opnieuw 400 €

 

 

23  PRIVAAT PATRIMONIUM

 

·         onbebouwde percelen: de belasting hierop en de kosten voor  het opkuisen of afpalen  worden niet aanvaard indien de kerkfabriek exploitatietoelagen moeten krijgen en er geen inkomsten tegenover staan;

     

·         Onbebouwde bouwgronden (met of zonder bouwverplichting) : de stad Gent zal vanaf 2013 geen exploitatietoelagen meer uitbetalen aan de  kerkfabrieken die deze eigendommen niet beter laten renderen;

 

·         de verkoopprijs of het bepalen van een huurwaarde dient voorafgaandelijk door een   erkende schatter te worden bepaald

 

·         kapitalisatie: 1/3 van de intresten van kapitalen mogen herbelegd worden


 

 

ALGEMEEN

 

·         OVERBOEKINGEN

 

-          Uit exploitatie naar investeringen zijn slechts toegelaten bij zelfbedruipende kerkbesturen over de gehele periode van het meerjarenplan

 

-          Van nog beschikbare financiële middelen uit voorgaande dienstjaren met een budgetwijziging: hiervoor is er geen aanpassing nodig van het meerjarenplan

 

·         INVESTERINGSKREDIETEN:  indien er nog voldoende kredieten beschikbaar zijn uit voorgaande dienstjaren is het misschien onnodig om de bedragen die voorzien waren in het Meerjarenplan op te nemen in het B 2013.

 

·         Er wordt niet meer toegelaten om parochiezalen eigendom van VZW Parochiale Werken over te dragen worden naar de kerkfabrieken

 

·         GEACTUALISEERDE MEERJARENPLANNEN moeten niet meegestuurd worden met het budget of budgetwijziging. Dit rapport is enkel voor intern gebruik bedoeld.

 

·         MEERJARENPLANWIJZIGING is pas nodig wanneer bijkomende investeringstoelagen gevraagd worden in vergelijking met het meerjarenplan of als er meer exploitatietoelage gevraagd wordt in vergelijking met de exploitatietoelage uit de overzichtstabel van het meerjarenplan.