CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

 

 

FINANCIELE AFSPRAKEN BUDGET 2011

 

STAD GENT / CKB GENT STAD

 

 

*     kapitalisatie: 1/3 van de intresten van kapitalen mogen herbelegd worden

*     overboekingen uit exploitatie naar investeringen zijn slechts toegelaten bij zelfbedruipende kerkbesturen over de gehele periode van het meerjarenplan

*     overboekingen van nog beschikbare financiële middelen uit voorgaande dienstjaren met een budgetwijziging: hiervoor is er geen aanpassing nodig van het meerjarenplan.

 

*     telefoonkosten:        

-        voor kerkbesturen met inwonende pastoor:

§  ½ abonnementskosten 2/3 binnenlandse – telefoongesprekken

-        voor kerkbesturen zonder inwonende pastoor, maar enkel secretariaat:

§  100% abonnementskosten       100% binnenlandse telefoongesprekken

*     internetkosten : 50 % van één abonnement d.w.z. hetzij voor de pastoor, hetzij voor de penningmeester

 

*     vernieuwen van stoelen: voorlopig geen tussenkomst, tenzij bij absolute noodzaak

 

*     versieringen: maximum voor budget 2011: 371 eurodit bedrag kan niet verhoogd worden via interne kredietaanpassingen

 

*     aankoop computer, fax, kopieermachine en dergelijke: 60% ten laste van de kerkfabriek en 40% ten laste van een andere instelling (bv ten laste van parochiale werken)

 

*     geen vergoeding voor hogere hiërarchie voor rooms-katholieke eredienst (art 2240) – indien er exploitatietoelage gevraagd wordt aan de stad

 

*     geen representatiekosten (art 221)

*     geen kosten voor speciale vieringen zoals 100 jaar bestaan van

noch relatiegeschenken, noch afscheidscadeaus

*     geen kilometervergoeding bedienaar eredienst

(wel voor protestantse eredienst en anglicaanse gemeenschap gezien de gebiedsomschrijvingen over verschillende gemeenten verspreid zijn)

 

*     eigendommen:

-        onbebouwde percelen: de belasting hierop en de kosten voor het opkuisen of het afpalen worden niet aanvaard indien de kerkfabriek exploitatietoelagen moet krijgen en er geen inkomsten tegenover staan;

-        de verkoopprijs of het bepalen van een huurwaarde dient voorafgaandelijk door een erkende (beëdigde) schatter te worden bepaald.

 

*     Mar 2220: % van de penningmeester

 zie berekeningswijze uit de bijlage van het Vademecum Kerkbesturen pag. 14:

-        beperkt tot 5 % van de gewone exploitatieontvangsten (posten 10 tot 14);

-         wordt berekend op het moment van de opmaak van het budget op basis van de laatst door de kerkraad vastgestelde rekening; eenmaal het is vastgesteld in het budget kan dit bedrag niet verhoogd worden.

-        Voor het budget 2011 wordt het percent berekend op basis van de exploitatieontvangsten rekening 2009 (posten 10 tot 14)

 

Bijzondere opmerking: in het Decreet is geen vergoeding meer voorzien.

De kerkraad moet voorafgaandelijk een beslissing nemen en notuleren in het desbetreffend verslag van de vergadering.

De uitbetaling van het percent van de penningmeester mag slechts gebeuren nadat de Gouverneur de jaarrekening heeft goedgekeurd.

Raadpleeg http://www.ckbgentstad.be/Penningmeester/Vergoeding.htm of via de webstek: www.ckbgentstad.be / 4. Het Decreet uitgelegd / 4.Het decreet geïndexeerd / Penningmeester / Vergoeding

 

*     Mar 2051 : Prestatievergoedingen - vergoedingen organist  - zie richtlijnen vanuit het bisdom van 29.12.2009 (http://www.ckbgentstad.be/BisdomGent/VergoedingOrganisten.htm)