image002

CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Financiële afspraken Budget 2012

 

Mogen wij u verzoeken om steeds chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten :

1.      Rekening 2010 afwerken en afsluiten;

2.      Budgetwijziging 2011 afwerken en afsluiten;

3.      Budget 2012 opmaken.

 

Zoals vorige jaren vindt U hieronder een opsomming van de gemaakte afspraken met de Stad Gent voor het BUDGET 2012.

 

·         kapitalisatie: 1/3 van de intresten van kapitalen mogen herbelegd worden;

·         overboekingen uit exploitatie naar investeringen zijn slechts toegelaten bij zelfbedruipende kerkbesturen over de gehele periode van het meerjarenplan;

·         overboekingen van nog beschikbare financiële middelen uit voorgaande dienstjaren met een budgetwijziging: hiervoor is er geen aanpassing nodig van het meerjarenplan.

·         telefoonkosten:        

- voor kerkbesturen met inwonende pastoor:

            ½ abonnementskosten            2/3 binnenlandse – telefoongesprekken

- voor kerkbesturen zonder inwonende pastoor maar enkel secretariaat

            100% abonnementskosten      100% binnenlandse telefoongesprekken

·         internetkosten : 50 % van één abonnement dit wil zeggen: hetzij voor de pastoor, hetzij voor de penningmeester, hetzij voor een andere persoon;

·         vernieuwen van stoelen: voorlopig geen tussenkomst, tenzij absolute noodzaak (voorafgaand stedelijke akkoordverklaring is vereist!);

·         versieringen: maximum voor budget 2012: 378 €dit bedrag kan niet verhoogd worden via interne kredietaanpassingen;

·         aankoop computer, fax, kopieermachine … : 60% kerkfabriek en 40% schenking (bv parochiale werken);

·         geen aankoop van projectiemateriaal (bv projectiescherm en andere);

·         geen vergoeding voor hogere hiërarchie voor rooms-katholieke eredienst (art 2240) – indien er exploitatietoelage gevraagd wordt aan de sta;d

·         geen representatiekosten (art 221);

·         geen kosten voor speciale vieringen zoals 100 jaar bestaan vannoch relatiegeschenken, noch afscheidscadeaus;

·         geen kilometervergoeding bedienaar eredienst (wel voor protestantse eredienst en anglicaanse gemeenschap gezien de gebiedsomschrijvingen over diverse gemeenten verspreid zijn);

·         eigendommen:          

-          onbebouwde percelen: de belasting hierop en de kosten voor het opkuisen of afpalen, worden niet aanvaard indien de kerkfabriek exploitatietoelagen moet krijgen en er geen inkomsten tegenover staan

-          de verkoopprijs of het bepalen van een huurwaarde moet voorafgaandelijk door een erkende schatter worden bepaald;

·         art  2220 : % penningmeester – zie berekeningswijze uit de bijlage van het Vademecum Kerkbesturen p. 14:

-          beperkt tot 5 % van de gewone exploitatieontvangsten (posten 10 tot 14);

-           wordt berekend op het moment van de opmaak van het budget op basis van de laatst door de kerkraad vastgestelde rekening – eenmaal het is vastgesteld in het budget kan dit bedrag niet verhoogd worden;

-          Voor het budget 2012 wordt het percent berekend op basis van de exploitatieontvangsten rekening 2010 (posten 10 tot 14).

·         art 227 : verzekering mandatarissen : voorlopig opnieuw 400 €;

·         art  2051 : prestatievergoedingen - vergoedingen organist  - zie richtlijnen vanuit het bisdom dd 29.12.2009;

·         art  1006 : Verkoop liturgische voorwerpen – indien devotiekaarsen aangekocht worden door de kerkfabriek moeten de ontvangsten van de verkoop van deze kaarsen geboekt worden onder dit artikelnummer;

·         INVESTERINGSKREDIETEN:  indien er nog voldoende kredieten beschikbaar zijn uit voorgaande dienstjaren is het misschien onnodig om de bedragen die voorzien waren in het Meerjarenplan op te nemen in het Budget 2012.