CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Instructies bij het indienen van de jaarrekening 2012

INDIENEN VAN DE REKENING

De rekening 2012 wordt ingediend bij het Centraal Kerkbestuur in VIJF EXEMPLAREN =

2         stad                        1 provincie                         1 CKB                   1 bisdom (niet officieel)

voor 15 FEBRUARI 2013 – hoe vlugger bij de instanties, hoe vlugger de goedkeuring vanuit de provincie.

 

BEWIJSSTUKKEN

Vanwege de stad Gent wordt nog gevraagd om volgende stukken bij de rekening te voegen :

-          Kopie van de rekening van telefonie (telefoon en internet);

-          Kopie van belastingen op niet bebouwde percelen en/of leegstand;

-          Loonstaten.

 

DELEN VAN DE JAARREKENING

1.       DE FINANCIËLE NOTA = jaarrekeningrapport

2.       TOELICHTINGEN

 

2.1   KASTOESTAND = eindsaldi van de werkingsrekeningen à ALLEEN DE PENNINGMEESTER TEKENT

+ kopie van de laatste uittreksels van elke werkingsrekening

2.2   OVERZICHT VAN DE INTERNE KREDIETAANPASSINGEN

2.3   INVESTERINGSFICHES (geactualiseerde)

Per investeringsproject een investeringsfiche

2.4   INVENTARIS

Eén maal per jaar op te maken – bevat alle aangekochte goederen vanaf 1.01.2010 + eventuele vermelding “historische inventaris is beschikbaar bij…..”

Definitieve onttrekking van goederen (verkoop, vernietiging) worden ook in de inventaris vermeld.

De  wijzigingen in de geactualiseerde inventaris volstaan.

2.5   LIJST VAN OPENSTAANDE SCHULDEN EN VORDERINGEN

Deze lijsten geven een beeld van de facturen en vorderingen die overgedragen worden naar het volgend boekjaar. (facturen van leveranciers ontvangen in december 2012 die pas betaald zullen worden in januari 2013)

Indien er geen openstaande schulden en vorderingen zijn TOCH een nihil-lijst MEESTUREN!

Deze lijst wordt automatisch opgenomen in de “actualisering van de inventaris” (of integrale inventaris).

2.6   STAAT VAN HET VERMOGEN

Een samenvattend overzicht van alle gewaardeerde elementen uit de inventaris.

2.7   VERDEELSLEUTELS EN WAARDERINGSREGELS (voor zover toegepast en overeengekomen)

 

3.       AANVULLENDE NOTA

nota waarin men toelichtingen geeft over bepaalde posten in de jaarrekening 2012­­­­­­­