REKENING   2013

Centraal Kerkbestuur Gent Stad

02.12.2013

 

 

INDIENEN VAN DE REKENING

De rekening 2013 wordt ingediend bij het Centraal Kerkbestuur in VIJF EXEMPLAREN =

2        stad                 1 provincie                1 CKB                         1 bisdom (niet officieel)

bij voorkeur tegen 1 FEBRUARI 2014 – hoe vlugger bij de instanties hoe vlugger de goedkeuring vanuit de provincie.

 

BEWIJSTUKKEN

Vanwege de stad Gent wordt nog gevraagd om bij de rekening te voegen :

-          Kopie van de rekening van telefonie (telefoon en internet)

-          Kopie van belastingen op niet bebouwde percelen en/of leegstand

-          Loonstaten

 

DELEN VAN DE JAARREKENING

  1. DE FINANCIËLE NOTA = jaarrekeningrapport

 

  1. TOELICHTINGEN

 

2.1  KASTOESTAND = eindsaldi van de werkingsrekeningen à

ALLEEN PENNINGMEESTER TEKENT

+ kopie van de laatste uittreksels van elke werkingsrekening

 

2.2  OVERZICHT VAN DE INTERNE KREDIETAANPASSINGEN

 

2.3  INVESTERINGSFICHES (geactualiseerde)

Per investeringsproject een investeringsfiche


 

2.4  INVENTARIS

Een maal per jaar op te maken – bevat alle aangekochte goederen vanaf 1.01.2010 + eventuele vermelding “historische inventaris is beschikbaar bij…..”

De  wijzigingen in de geactualiseerde inventaris volstaat.

 

2.5  LIJST VAN OPENSTAANDE SCHULDEN EN VORDERINGEN

Deze lijsten geven een beeld van de facturen en vorderingen die overgedragen worden naar het volgend boekjaar. (facturen van leveranciers ontvangen in december 2013 die pas betaald zullen worden in januari 2014)

Indien er geen openstaande schulden en vorderingen zijn TOCH MEESTUREN!

Deze lijst wordt automatisch opgenomen in de “actualisering van de inventaris” (of integrale inventaris).

 

2.6  STAAT VAN HET VERMOGEN

Een samenvattend overzicht van alle gewaardeerde elementen uit de inventaris.

 

2.7  VERDEELSLEUTELS EN WAARDERINGSREGELS (voor zover toegepast en overeengekomen)

 

 

  1. AANVULLENDE NOTA

nota waarin men toelichtingen geeft over bepaalde posten in de jaarrekening 2013

 

­­­­­­­­­­­­­­­______________________

 

OPGELET

PRIVAAT PATRIMONIUM

De lijst uit Religiosoft met overzicht van het Privaat Patrimonium en de rekening- uittreksels ervan dienen eveneens meegestuurd.