REKENING   2015

Centraal Kerkbestuur Gent Stad

20.11.2015

 

 

INDIENEN VAN DE REKENING

De rekening 2015 wordt ingediend bij het Centraal Kerkbestuur in VIJF EXEMPLAREN OP PAPIER : 2 stad                          1 provincie                1 CKB                         1 bisdom (niet officieel)

vóór 1 FEBRUARI 2016 – hoe vlugger bij de instanties, hoe vlugger de goedkeuring door de provincie.

 

BEWIJSTUKKEN

Stad Gent vraagt om bij de rekening te voegen :

-        Kopie van de rekening van telefonie (telefoon en internet);

-        Kopie van belastingen op niet bebouwde percelen en/of leegstand;

-        Loonstaten.

 

DELEN VAN DE JAARREKENING

  1. DE FINANCIËLE NOTA = jaarrekeningrapport

 

  1. TOELICHTINGEN

 

2.1  KASTOESTAND = eindsaldi van de werkingsrekeningen à

ALLEEN PENNINGMEESTER TEKENT

+ uittreksels die de kastoestand van alle rekeningen per 31 december staven;

+ bij VERDISCONTERING: ALLE uittreksels (1 exemplaar is voldoende).

 

2.2  OVERZICHT VAN DE INTERNE KREDIETAANPASSINGEN

 

2.3  INVESTERINGSFICHES (geactualiseerd)

Per investeringsproject een investeringsfiche

2.4  INVENTARIS

Eénmaal per jaar op te maken – bevat alle aangekochte goederen vanaf 1.01.2010 + eventuele vermelding “historische inventaris is beschikbaar bij…..”

De  wijzigingen in de geactualiseerde inventaris volstaan.

 

2.5  LIJST VAN OPENSTAANDE SCHULDEN EN VORDERINGEN

Deze lijsten geven een beeld van de facturen en vorderingen die overgedragen worden naar het volgend boekjaar (facturen van leveranciers ontvangen in december 2015 die pas betaald zullen worden in januari 2016).

Indien er geen openstaande schulden en vorderingen zijn TOCH een Nihil-lijst MEESTUREN!

Deze lijst wordt automatisch opgenomen in de “actualisering van de inventaris” (of integrale inventaris).

 

2.6  STAAT VAN HET VERMOGEN

Een samenvattend overzicht van alle gewaardeerde elementen uit de inventaris.

 

2.7  VERDEELSLEUTELS EN WAARDERINGSREGELS (voor zover toegepast en overeengekomen)

 

 

  1. AANVULLENDE NOTA

nota waarin men toelichtingen geeft over bepaalde posten in de jaarrekening 2015

 

­­­­­­­­­­­­­­­______________________

 

OPGELET

PRIVAAT PATRIMONIUM

De lijst uit Religiosoft met overzicht van het Privaat Patrimonium en de rekening- uittreksels ervan moeten eveneens meegestuurd worden.