Monast5

 
INDIENING REKENING   2016

Centraal Kerkbestuur Gent Stad

20.11.2016

 

 

De rekening 2016 wordt  DIGITAAL ingediend bij het Centraal Kerkbestuur via ReligioPoint.

bij voorkeur tegen 1 FEBRUARI 2017.

 

Hoe  en welke documenten

In het jaarrekeningscherm ‘Boekhouddossier/Jaarrekening) eerst bij de rekening de status invullen  (=datum) en bevestigen.

In hetzelfde scherm vindt u links achtereenvolgens verplichte in te dienen documenten :

 

 

Alle documenten aanvinken.

Naast deze rapporten die u kan opvragen via het jaarrekeningscherm zijn er nog 2 andere documenten die verplicht mee ingediend worden en die in ReligioSoft op een andere plaats opgehaald worden:

-          de investeringsfiches

-          interne kredietaanpassingen.

 

Naast deze bijlagen die u via Religiosoft kunt afdrukken, is het belangrijk dat u zelf eveneens een AANVULLENDE NOTA opmaakt.

Hierin kan extra informatie toegevoegd worden om bepaalde zaken toe te lichten rond uw jaarrekening

 

Daarna krijgt u een overzicht van de jaarrekeningbundel die kan worden doorgestuurd naar Religiopoint. Deze bestaat uit de jaarrekening met de verplichte bijlagen die u in Religiosoft terugvindt:

 Jaarrekening

 Kastoestand

 Geactualiseerde inventaris

 Staat van vermogen

 Interne kredietaanpassing (indien opgemaakt) (Let op: datum moet ingevuld zijn opdat deze wordt mee doorgestuurd naar Religiopoint!)

 Investeringsfiches (indien opgemaakt)

 

Nadat u het rapporttype geselecteerd heeft, stuurt u de documenten door naar Religiopoint via de knop ‘doorsturen naar Religiopoint’.

Vervolgens staat de jaarrekening met bijlagen uit Religiosoft klaar in Religiopoint om daar te worden aangevuld met de overige verplichte bijlagen (aanvullende nota, uittreksels) en vervolgens te worden ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester. In het volgende hoofdstuk gaan

 

Wanneer bovengenoemde stukken via push vanuit ReligioSoft naar ReligioPoint ingeladen zijn worden bijlagen toegevoegd (in ReligioPoint):

-         Aanvullende nota

En via scan:

-         uittreksels van alle rekeningen  per 31 december

-         Bij verdiscontering alle uittreksels

-         Uittreksels privaat patrimonium per 31 december

-         Kopie van belastingen op niet bebouwde percelen en/of leegstand

-         Loonstaten

-         Kopie van rekening van telefonie (tel/internet)

 

Wanneer het dossier volledig is zal door de penningmeester, voorzitter en secretaris het digitaal document (vergezeld van verplichte stukken en bewijsstukken)

ondertekend worden en bij het CKB binnenkomen.

 

Vanwege de stad Gent wordt nog gevraagd om bij de rekening te voegen :

-         Kopie van de rekening van telefonie (telefoon en internet)

-         Kopie van belastingen op niet bebouwde percelen en/of leegstand

-         Loonstaten

 

DELEN VAN DE JAARREKENING

  1. DE FINANCIËLE NOTA = jaarrekeningrapport

 

  1. TOELICHTINGEN

 

2.1  KASTOESTAND = eindsaldi van de werkingsrekeningen à

ALLEEN PENNINGMEESTER TEKENT

+uittreksels die de kastoestand per 31 december staven van alle rekeningen

+bij VERDISCONTERING ALLE uittreksels (1 exemplaar is voldoende)

 

2.2  OVERZICHT VAN DE INTERNE KREDIETAANPASSINGEN

 

2.3  INVESTERINGSFICHES (geactualiseerde)

Per investeringsproject een investeringsfiche


 

2.4  INVENTARIS

Een maal per jaar op te maken – bevat alle aangekochte goederen vanaf 1.01.2010 + eventuele vermelding “historische inventaris is beschikbaar bij…..”

De  wijzigingen in de geactualiseerde inventaris volstaat.

 

2.5  STAAT VAN HET VERMOGEN

Een samenvattend overzicht van alle gewaardeerde elementen uit de inventaris.

 

2.6  VERDEELSLEUTELS EN WAARDERINGSREGELS (voor zover toegepast en overeengekomen)

 

 

  1. AANVULLENDE NOTA

nota waarin men toelichtingen geeft over bepaalde posten in de jaarrekening 2015

 

­­­­­­­­­­­­­­­______________________