Mogen wij u verzoeken om steeds chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten :

1.      Rekening 2010 afwerken en afsluiten

2.      Budgetwijziging 2011 afwerken en afsluiten

3.      Budget 2012 opmaken

 

Zoals vorige jaren vindt U hieronder een opsomming van de gemaakte afspraken met de Stad Gent voor het BUDGET 2012.

 

 

 

·         kapitalisatie: 1/3 van de intresten van kapitalen mogen herbelegd worden

·         overboekingen uit exploitatie naar investeringen zijn slechts toegelaten bij zelfbedruipende kerkbesturen over de gehele periode van het meerjarenplan

·         overboekingen van nog beschikbare financiële middelen uit voorgaande dienstjaren met een budgetwijziging: hiervoor is er geen aanpassing nodig van het meerjarenplan.

 

·         telefoonkosten:        

- voor kerkbesturen met inwonende pastoor:

            ½ abonnementskosten            2/3 binnenlandse – telefoongesprekken

- voor kerkbesturen zonder inwonende pastoor maar enkel secretariaat

            100% abonnementskosten      100% binnenlandse telefoongesprekken

 

·         internetkosten : 50 % van één abonnement dwz hetzij voor de pastoor, hetzij voor de penningmeester, hetzij voor een andere persoon;

·          

 

·         vernieuwen van stoelen: voorlopig geen tussenkomst, tenzij absolute noodzaak

 

·         versieringen: maximum voor budget 2012: 378 €dit bedrag kan niet verhoogd worden via interne kredietaanpassingen

 

·         aankoop computer, fax, kopieermachine … : 60% kerkfabriek en 40% schenking (vb parochiale werken)

 

·         geen aankoop van projectiemateriaal (bv projectiescherm en andere)

 

·         geen vergoeding voor hogere hiërarchie voor rooms-katholieke eredienst (art 2240) – indien er exploitatietoelage gevraagd wordt aan de stad – moet verwerkt worden met parochiekas

 

·         geen representatiekosten (art 221)

 

·         geen kosten voor speciale vieringen zoals 100 jaar bestaan vannoch relatiegeschenken of afscheidscadeaus

 

·         geen kilometervergoeding bedienaar eredienst (wel voor protestantse eredienst en anglicaanse gemeenschap gezien de gebiedsomschrijvingen over diverse gemeenten verspreid zijn).

 

 

 

 

 

·         eigendommen:          

-          onbebouwde percelen: de belasting hierop en de kosten voor   het opkuisen of afpalen   worden niet aanvaard indien de kerkfabriek exploitatietoelagen moeten krijgen en er geen inkomsten tegenover staan   

-          de verkoopprijs of het bepalen van een huurwaarde dient voorafgaandelijk door een    erkende schatter te worden bepaald

 

·         art  2220 : % penningmeester – zie berekeningswijze uit de bijlage van het Vademecum Kerkbesturen pag. 14.

-          beperkt tot 5 % van de gewone exploitatieontvangsten (posten 10 tot 14) van dienstjaar n-2 (posten 10 tot 14 zonder financiering dus)

-           wordt berekend per dienstjaar en wordt niet rechtstreeks overgenomen uit het meerjarenplan. Voor het budget 2012 wordt het percent berekend op basis van de exploitatieontvangsten rekening 2010 (posten 10 tot 14).

 

·         Art. 227 : verzekering mandatarissen : voorlopig opnieuw 400 €

           

·         art  2051 : Prestatievergoedingen - vergoedingen organist  - zie richtlijnen vanuit het bisdom dd 29.12.2009.

 

·         art  1006 : Verkoop liturgische voorwerpen – indien devotiekaarsen aangekocht worden door de kerkfabriek dienen de ontvangst van de verkoop van deze kaarsen geboekt de worden onder dit artikelnummer.

 

 

 

 

·         INVESTERINGSKREDIETEN:  indien er nog voldoende kredieten beschikbaar zijn uit voorgaande dienstjaren is het misschien onnodig om de bedragen die voorzien waren in het Meerjarenplan op te nemen in het B 2012.