Mogen wij u verzoeken om steeds chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten :

 

1.      Budgetwijziging 2015 afwerken en afsluiten

2.      Budget 2016 opmaken en indienen per 30.06.2015 bij het CKB          

 

 

Zoals vorige jaren vindt U hieronder een opsomming van de gemaakte afspraken met de Stad Gent voor het BUDGET 2016.

Deze financiële afspraken zijn jaarlijks herzienbaar en bespreekbaar.

 

 

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

 

10  EREDIENST

 

·         MAR  1006 : Verkoop liturgische voorwerpen – indien devotiekaarsen aangekocht worden door de kerkfabriek dienen de ontvangst van de verkoop van deze kaarsen geboekt de worden onder dit artikelnummer.

 

 

EXPLOITATIE UITGAVEN

 

Als uitgangsbasis het budget 2015 + 2 %.

 

(zie hiervoor het cijfermateriaal van het MJP)

 

Rekening houden met realistische benadering van elke MAR-rekening.

 

Blijven onveranderd gedurende het MJP 2014-2019:

 

MAR 2203  : bijdrage: 500 €/jaar  = 350 € ReligioSoft +150 € ReligioPoint

MAR 223    : bijdrage CKB Gent Stad : 110 €/jaar

 

 

20    EREDIENST

 

·         MAR 2003 : Versieringen:

 

Maximum in 2016 :

 

-          571,00 € voor kerken met wekelijkse zondagsvieringen   

-          286,00 € voor kerken met maandelijks 2 zondagsvieringen

-          143,00 € voor kerken met maandelijks 1 zondagsviering of andere viering

 

dit bedrag kan niet verhoogd worden via interne kredietaanpassingen

 

·         MAR 2012 : Aankoop kerkmeubelen : vernieuwen van stoelen:

voorlopig geen tussenkomst, tenzij absolute noodzaak

 

·         MAR 2014 : Aankoop van geluid- en beeldweergave installatie:

geen aankoop van projectiemateriaal (bv projectiescherm en andere)

 

·         MAR 2051 : Prestatievergoedingen : vergoedingen organist:

zie richtlijnen vanuit het bisdom dd 29.12.2009.

 

·         MAR 2052 : Kilometervergoeding bedienaar van de eredienst:

NIHIL (wel voor protestantse eredienst en anglicaanse gemeenschap gezien de gebiedsomschrijvingen over diverse gemeenten verspreid zijn).

 

·         MAR 2059 : Andere vergoedingen en MAR 209 :ANDERE:

geen kosten voor speciale vieringen zoals 100 jaar bestaan vannoch relatiegeschenken, noch afscheidscadeaus

 

 

21  GEBOUWEN VAN DE EREDIENST

 

·         MAR 212 : Woning bedienaar eredienst   : Nutsvoorzieningen pastorie :

indien de pastorie stadseigendom is en geen inwonende pastoor meer beschikbaar:

 ¼ kerkfabriek en ¾ parochie

 


 

22  BESTUUR VAN DE EREDIENST

 

·         MAR 2202 : Telecommunicatie:

 

a.      telefoonkosten:

     

- voor kerkbesturen met inwonende pastoor:

            ½ abonnementskosten en 2/3 binnenlandse telefoongesprekken

- voor kerkbesturen zonder inwonende pastoor maar enkel secretariaat :                        100% abonnementskosten en 100% binnenlandse telefoongesprekken

 

-pack abonnement (internet, TV, telefonie): 50% abonnementskosten; indien van telefoon naar GSM niet begrepen is 2/3 van binnenlandse gesprekken erbij tellen

 

b.      internetkosten : 50 % van één abonnement dwz, hetzij voor de pastoor, hetzij voor de penningmeester, hetzij voor een andere persoon.

 

·         MAR 2207 : Kantoorbenodigdheden: aankoop computer, fax, kopieermachine … 60% kerkfabriek en 40% schenking (vb parochiale werken)

 

·         MAR 221 : Representatiekosten:  NIHIL

 

·         MAR  2220 : % penningmeester:

zie berekeningswijze uit de bijlage van het Vademecum Kerkbesturen pag. 14.

 

-          beperkt tot 5 % van de gewone exploitatieontvangsten (posten 10 tot 14) van dienstjaar n-2  (posten 10 tot 14 zonder financiering dus)

-           wordt berekend per dienstjaar en wordt niet rechtstreeks overgenomen uit het meerjarenplan. Voor het budget 2016 wordt het percent berekend op basis van de exploitatieontvangsten rekening 2014 (posten 10 tot 14).

 

·         MAR 2240 : Percent bisdom: 

geen vergoeding voor hogere hiërarchie voor rooms-katholieke eredienst – indien er exploitatietoelage gevraagd wordt aan de stad – moet verwerkt worden met parochiekas

 

·         MAR. 227 : Verzekering Mandatarissen:

De premie voor BA Bestuurders wordt niet geïndexeerd. Blijft dus gelijk op 254,16 €.

 

 

23  PRIVAAT PATRIMONIUM

 

·         MAR 235: Onroerende voorheffing:

Onroerende voorheffing steeds te voorzien bij privaat patrimonium. Dit geldt eveneens voor pastoriewoningen die niet bewoond worden door een pastoor en die verhuurd worden aan derden en deel uitmaken van het privaat patrimonium van de kerkfabriek.

 

·         onbebouwde percelen:

de belasting hierop en de kosten voor  het opkuisen of afpalen  worden niet aanvaard indien de kerkfabriek exploitatietoelagen moeten krijgen en er geen inkomsten tegenover staan;

 

·         landbouwgronden verhuurd aan een 100 % effectieve landbouwer:

hiervoor contact opnemen met de dienst van Willem Remue;

 

·         onbebouwde bouwgronden (met of zonder bouwverplichting) :

de stad Gent zal vanaf 2014 geen exploitatietoelagen meer uitbetalen aan de  kerkfabrieken die deze eigendommen niet beter laten renderen;

 

·         de verkoopprijs of het bepalen van een huurwaarde dient voorafgaandelijk door een   erkende schatter te worden bepaald

 

·         kapitalisatie:

1/3 van de intresten van kapitalen mogen herbelegd worden

 

ALGEMEEN

 

·         OVERBOEKINGEN

 

-          Uit exploitatie naar investeringen zijn slechts toegelaten bij zelfbedruipende kerkbesturen over de gehele periode van het meerjarenplan

 

-          Van nog beschikbare financiële middelen uit voorgaande dienstjaren met een budgetwijziging: hiervoor is er geen aanpassing nodig van het meerjarenplan

 

·         INVESTERINGSKREDIETEN:

indien er nog voldoende kredieten beschikbaar zijn uit voorgaande dienstjaren is het misschien onnodig om de bedragen die voorzien waren in het Meerjarenplan op te nemen in het B 2016.

 

·         Er wordt niet meer toegelaten om parochiezalen eigendom van VZW Parochiale Werken over te dragen worden naar de kerkfabrieken

 

·         GEACTUALISEERDE MEERJARENPLANNEN moeten niet meegestuurd worden met het budget of budgetwijziging. Dit rapport is enkel voor intern gebruik bedoeld.

 

·         MEERJARENPLANWIJZIGING is pas nodig wanneer bijkomende investeringstoelagen gevraagd worden in vergelijking met het meerjarenplan of als er meer exploitatietoelage gevraagd wordt in vergelijking met de exploitatietoelage uit de overzichtstabel van het meerjarenplan.

 

·      RELIGIOPOINT:

Stad Gent is akkoord voor het digitaal toesturen van de notulen via Religiopoint.

 

·      CONTACTPERSONEN VOOR KERKGEBOUWEN DIE STADSEIGENDOM ZIJN

Om bij eventueel alarm of ander onheil aan een kerkgebouw dat stadseigendom is werd aan deze kerkfabrieken gevraagd om twee namen op te geven van personen die kunnen gecontacteerd worden. Indien deze personen tussen 19 u 00 en 7 u 00 opgeroepen worden zal vanuit de kerkfabriek een vrijwilligersvergoeding betaald worden van 75 €.

 

 

CKB GENT STAD               CKB GENT RAND              CKB GENT OOST

 

Johan Reyntjens                     Alfons De Wandeler              Hubert De Waele

Voorzitter                              Voorzitter                               Voorzitter

 

 

 

Josiane Vanglabeke                Frank Lippens                        Patrick Vanholme

Secretaris                               Secretaris                                Secretaris

 

 

De stadssecretaris                                                     Voor de burgemeester
(bij delegatiebesluit van 16 juni 2014)

 

Christophe Peeters

Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie