Beste vrienden,

Tijdens de afgelopen jaren stelden we vast dat het boeken van premies voor verzekering niet altijd zo evident is.

 

In overleg met Willem Remue en Dirk Boesman hebben we een schema opgemaakt:

 

Aard Verzekering

MAR

Omschrijving

 

Arbeidsongevallen

2060

Het betreft het personeel in loondienstverband (met betaling van RSZ).

 

Ongevallenverzekering vrijwilligers

2061

Personen die niet in loondienstverband meewerken.

Uitzondering: indien de BA én de verzekering tegen ongevallen in één polis zijn opgenomen, dan boeken onder 2063

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

2063

Een polis die de burgerlijke aansprakelijkheid in het algemeen omvat en dekt

 

Objectieve Burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

 

2063

Zit meestal vervat in de polis algemene burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekering in verband met catechese

2069

Ongevallenverzekering voor de deelnemers (catechisten en catecheseverstrekkers) op weg naar of terug van, of tijdens de catecheselessen

 

Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurders van een kerkfabriek

227

Polis om de aansprakelijkheid van de kerkraadleden te dekken in de uitoefening van het ambt van kerkbestuurder. Specifiek gaat het om de financiële gevolgen van genomen verkeerde of betwiste  beslissingen.

 

Brandverzekering kerkgebouw

2104

Verzekeringspolis om de schade te dekken bij brand aan het kerkgebouw en de eigen inboedel van de kerk (meubilair, kunstwerken, specifieke kerkkledij).

 

Brandverzekering pastorie

2121

Verzekeringspolis om de schade te dekken bij brand aan de pastorie en de eigen inboedel van de pastorie (meubilair, kunstwerken, kledij van de pastoor en / of de inwonende onderhoudsmedewerker).

 

Indien delen van de pastorie langdurig al of niet kosteloos ter beschikking worden gesteld aan derden (bv. vluchtelingen, daklozen) dan is het ter beschikking gestelde meubilair niet bedoeld, tenzij het deel uitmaakt van het gewone meubilair van de pastorie.

 

Eigen kledij of eigen meubilair (pc, tv, enz. ) van deze bewoners zijn ook niet bedoeld.

 

Brandverzekering andere gebouwen van de eredienst

2114

De polis die de schade door brand dekt aan een niet voor de eredienst gebruikte kapel of onroerend goed.

 

Brandverzekering andere gebouwen

233

De polis die de schade door brand dekt aan een onroerend goed dat eigendom is van de kerkfabriek en behorende tot het privaat patrimonium (een woning, een parochiezaal, enz.).

 

 

Mogen wij U vriendelijk verzoeken hiermede rekening te houden bij het opstellen van het Budget 2014 en het Meerjarenplan.

 

Gent, 29.05.2013

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 /980 904