CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

A.   Kerkraad

 

Budgetwijziging

 

De termijn voor de goedkeuring van een budgetwijziging is een bijzondere periode die in principe afloopt wanneer het aangepast meerjarenplan door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. De niet-goedgekeurde budgetwijzing kan aanleiding geven tot een toestand zoals omschreven in artikel 49 van het Decreet.

 

De budgetwijzigingen van het lopende exploitatiejaar moeten door het centraal kerkbestuur gecoördineerd worden ingediend bij de gemeenteraad vóór 15 september, dit wil zeggen uiterlijk op 14 september. Daarbij moet ook het samenvattende overzicht worden aangepast, waarbij de cijfers voor de besturen waarvan het budget niet gewijzigd werd, moeten worden hernomen. Om praktische redenen zal het daarom wenselijk zijn om de budgetwijzigingen zo veel mogelijk te groeperen.

 

In artikel 50 is helemaal niet bepaald dat de budgetwijziging ook onderworpen is aan het advies van het erkend representatief orgaan. Het algemeen boekhoudkundig reglement tot 22.02.2008 legt in artikel 25 deze verplichting ook niet op, maar bepaalt slechts in het 2de lid dat het overzicht vermeld in het 1ste lid aangepast moet worden ingediend.

 

Toepassing van artikel 50 van het Decreet

 

Verschuiving en Interne kredietaanpassing

 

Het bestuursorgaan kan binnen een hoofdfunctie van het exploitatiebudget de kredieten verschuiven met een interne kredietaanpassing zolang

 

§  het totaal van de ontvangsten en de uitgaven van de hoofdfuncties gelijk blijft,

§  geen kredieten opgenomen worden op artikelen van het budget voor uitgaven waarop geen kredieten opgenomen waren

§  en de afspraken die met de gemeente gemaakt werden  in verband met

o   (onder meer) de aanwending van de in het meerjarenplan opgenomen kredieten,

o   het tijdstip

o   en de wijze van uitbetaling van de toelagen

o   en aanvullende voorwaarden voor het doorvoeren van interne kredietaanpassingen  worden gerespecteerd.

 

Een lijst van de interne kredietaanpassingen maakt deel uit van de toelichting in de jaarrekening.

 

Toepassing artikel 50 van het Decreet

 

Budgetwijziging: Soorten en Afwijkingen

 

Volgende wijzigingen houden een budgetwijziging in:

 

§  Voor een wijziging van de kredieten van het exploitatiebudget is een budgetwijziging nodig zodra het totaal van de ontvangsten of de uitgaven van een hoofdfunctie gewijzigd wordt of als kredieten opgenomen worden op een artikel van het budget waarop geen kredieten opgenomen waren.

§  Voor elke wijziging van de kredieten van het investeringsbudget is een budgetwijziging nodig.

§  Voor de overige wijzigingen van de kredieten van het exploitatiebudget wordt de procedure van de interne kredietaanpassing, vermeld in artikel 26 en 27 van het AR-Bh tot 05.09.2008 gevolgd, met behoud van de toepassing van de aanvullende voorwaarden, vermeld in artikel 6 en 10.

 

In afwijking van artikel 20, tweede lid van het AR-Bh tot 05.09.2008, mag in geval van een budgetwijziging het saldo van de geraamde ontvangsten en uitgaven van de investeringen, met inbegrip van het overschot of tekort van de investeringen van twee financiële boekjaren voordien, en de overboekingen kleiner zijn dan nul, op voorwaarde dat de absolute waarde van het negatieve saldo van die budgetwijziging niet groter is dan het overschot van de investeringen in de rekening van het voorgaande financieel boekjaar, verminderd met de absolute waarde van het eventuele negatieve saldo van de budgetwijziging van het voorgaande financieel boekjaar.

 

In afwijking van artikel 20, tweede lid van het AR-Bh tot 05.09.2008, mag een niet of slechts gedeeltelijk gebruikt investeringskrediet het volgende financieel boekjaar aangewend worden mits dat krediet nadien in een budgetwijziging wordt ingeschreven. Hetzelfde geldt voor de daarmee samenhangende ontvangsten.

 

Toepassing artikel 50 van het Decreet

 

 

 

B.   Centraal kerkbestuur

 

 Budgetwijzigingen, termijn

 

De budgetwijzigingen van het lopende exploitatiejaar moeten door het centraal bestuur gecoördineerd worden ingediend bij de gemeenteraad voor 15 september, dit wil zeggen uiterlijk op 14 september [zie Decreet, art. 50].

 

Daarbij moet ook het samenvattende overzicht worden aangepast, waarbij de cijfers voor de besturen waarvan het budget niet gewijzigd werd, moeten worden hernomen. Om praktische redenen zal het daarom wenselijk zijn om de budgetwijzigingen zo veel mogelijk te groeperen.

 

In artikel 50 is helemaal niet bepaald dat de budgetwijziging ook onderworpen is aan het advies van het erkend representatief orgaan. Het algemeen reglement tot 22.02.2008 legt in artikel 25 deze verplichting ook niet op, maar bepaalt slechts in het 2de lid dat het overzicht vermeld in het 1ste lid aangepast moet worden ingediend.

 

Toepassing van artikel 47 van het Decreet

© PéDéWé 01.2009 Hoewel de teksten hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

Printversie