Centraal Kerkbestuur Gent Stad

Deze webpagina is een inlichtingsbron voor de leden van de kerkraden die vallen onder het Centraal Kerkbestuur Gent Stad, maar mag ook geraadpleegd worden door andere geïnteresseerde derden.

image001

 

Nota in verband met de  REKENING 2009

INDIENEN VAN DE REKENING

De rekening 2009 wordt ingediend bij het Centraal Kerkbestuur in VIJF EXEMPLAREN,

namelijk:  2 stad                    1 provincie                 1 CKB                         1 bisdom (niet officieel)

bij voorkeur vóór 15 FEBRUARI 2010 – hoe vlugger bij de instanties, hoe vlugger de goedkeuring vanuit de provincie.

 

BEWIJSTUKKEN

Stad Gent vraagt om volgende overtuigingsstukken bij de rekening te voegen :

*     Kopie van de facturen in verband met telefonie (telefoon en internet);

*     Kopie van de belastingaanslagen op niet-bebouwde percelen en / of leegstand;

*     Loonstaten.

 

DELEN VAN DE JAARREKENING

  1. DE FINANCIËLE NOTA = jaarrekeningrapport

 

  1. TOELICHTINGEN

 

2.1  KASTOESTAND = eindsaldi van de werkingsrekeningen à

ALLEEN PENNINGMEESTER TEKENT

+ kopie van de laatste uittreksels van elke werkingsrekening

 

2.2  OVERZICHT VAN DE INTERNE KREDIETAANPASSINGEN

 

2.3  INVESTERINGSFICHES

Per investeringsproject een investeringsfiche

2.4  INVENTARIS

Een maal per jaar op te maken – bevat alle aangekochte goederen vanaf 1.01.2007 + eventuele vermelding “historische inventaris is beschikbaar bij…..”

Bij de rekening 2008 werd verwacht dat de volledige inventaris werd bijgevoegd omdat het de eerste keer was dat de bijlagen bij die rekening ingediend moesten worden volgens het nieuwe (boekhoudkundig) systeem.

 Vanaf rekening 2009 en volgende volstaat de geactualiseerde inventaris.

2.5   LIJST VAN OPENSTAANDE SCHULDEN EN VORDERINGEN

Deze lijsten geven een beeld van de facturen en vorderingen die overgedragen worden naar het volgend boekjaar.(facturen van leveranciers ontvangen in december 2009 die pas betaald zullen worden in januari 2010).

Indien er geen openstaande schulden en vorderingen zijn TOCH een NULLIJST MEESTUREN!

Deze lijst wordt automatisch opgenomen in de “actualisering van de inventaris” (of integrale inventaris).

2.6  STAAT VAN HET VERMOGEN

Een samenvattend overzicht van alle elementen uit de inventaris.

2.7  VERDEELSLEUTELS EN WAARDERINGSREGELS (voor zover toegepast en overeengekomen)

 

  1. AANVULLENDE NOTA

De uitleg in verband met bepaalde posten in de jaarrekening 2009

­­­­­­­­­­­­­­­______________________