I.            RELIGIOSOFT

 

  1. INVESTERINGSFICHES

Introductie van het gebruik van de “investeringsfiches”.

-          Wanneer te gebruiken;

-          Aanmaak;

-          Koppelingen met de boekingen;

-          Overzicht.

 

 

  1. ONLINE BANKIEREN

Vanaf september 2010 zal het mogelijk zijn om online te bankieren met volgende banken:

-            Dexia ;                                 - BNP Paribas Fortis;                                      - KBC.

 

Het spreekt voor zichzelf dat hiervoor de boekingen in het systeem zullen worden aangepast.

 

Het online bankieren is onmogelijk bij de Bank van De Post (tenzij de Bank van de Post de kosten voor een aangepast computerprogramma betaalt).

 

 

3.      PAPIEREN DOCUMENTEN

 

In de verhoudingen met de diensten van Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaanderen is slechts de handtekening op papier voorzien (zie artikel 57 van het Decreet). Dit standpunt wordt ook ingenomen door de permanente werkgroep erediensten.

 

Het toezenden van de notulen per moderne mediumdrager (mail, SMS, enz. ) is niet toegelaten.

 

Religiosoft overlegt met het Binnenlands Bestuur afdeling Vlaanderen om de mogelijkheid te onderzoeken om bepaalde documenten (met een elektronische handtekening) per mail of andere elektronische drager te kunnen toesturen.

 

Het huidig systeem op papier zal waarschijnlijk blijven voortbestaan tot 2012, dit wil zeggen tot op het ogenblik dat het nieuwe meerjarenplan moet worden ingediend. Wijzigingen aan deze materie liggen niet in de handen van Religiosoft.

 


 

4.      CONTACTEN

 

De aanvulling van contacten verloopt voor het ogenblik in een afzonderlijk programma. Bij het boeken van een factuur kan men niet onmiddellijk alle gegevens van het nieuwe contact invullen.

 

Vanaf september 2010 zal men bij het boeken de gegevens van het nieuwe contact onmiddellijk kunnen inbrengen.

 

 

II.            CENTRALE KERKBESTUREN

De Centrale kerkbesturen presenteren een PowerPoint presentatie over:

 

-                     De bevoegdheden van het Centrale Kerkbestuur;

 

-                     De paperflow bij:

 

-                     Meerjarenplan en Meerjarenplanwijzigingen;

-                     Budget binnen en buiten de grenzen van het MJP;

-                     Budgetwijzigingen binnen en buiten de grenzen van het MJP;

-                     Rekening.

 

III.            BISDOM

De vraag vanuit het bisdom om leesrecht is alleen maar bedoeld om ondersteuning te geven aan de kerkfabrieken, alsook om bij de indiening van de budgetten vlugger advies te kunnen geven.

De centrale kerkbesturen laten de kerkbesturen vrij om al dan niet leesrecht te geven, maar maken de bedenking dat het Bisdom voorbijgaat aan de opdracht die aan de Centrale kerkbesturen is gegeven in artikel 32, 6° van het Decreet (6° het verlenen van administratieve en technische ondersteuning bij de werking van de kerkfabrieken).

 

IV.            ALLERLEI

 

1.      Burgerlijke juridische aansprakelijkheid

 

Sommige aanwezigen maken zich zorgen over de aansprakelijkheid van de leden van de kerkraad.

De zaak wordt opnieuw grondig onderzocht. Tegen september 2010 zal een standpunt ingenomen worden.

 

2.      Notulen van de vergadering van de Centrale Kerkbesturen

 

De aanwezigen vragen om meer openheid. Sommigen hebben de indruk dat de centrale kerkbesturen alleen maar samenkomen en niks concreet verwezenlijken. Zij verzoeken om de notulen van de vergaderingen aan de kerkfabrieken toe te sturen.

 

3.      Penningmeesters

 

Het is een feit dat sommige kerkfabrieken het moeilijk hebben bij de samenstelling van de besturen. Jonge mensen zijn minder bereid om zich aan te sluiten bij een kerkraad.

 

Zou het niet wenselijk zijn dat de kerkraden samenwerken om vooral de taken van de penningmeesters gemeenschappelijk in te vullen? Een vergelijking wordt gemaakt met het pastorale, waar samenwerking tussen de verschillende parochiale stuurgroepen wel mogelijk is.

 

De vraag wordt gesteld of het aantal parochies niet moet verminderd worden rekening houdende met de dalende aanwezigheid bij de parochiemissen en andere religieuze diensten. Het Bisdom Gent heeft zo maar 427 parochies met hun respectievelijke kerkfabrieken! Het aantrekken van nieuwe bestuursleden zou gemakkelijker gaan indien het aantal te begeven mandaten zou beperkt worden door een verminderd aantal parochies.

 

V.            NIEUWE BIJEENKOMST

Een nieuwe bijeenkomst is voorzien in de loop van de maand september 2010. De juiste datum wordt later meegedeeld.