CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 16. (de onverenigbaarheden)

De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van de kerkraad:

1° bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad of echtgenoten. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de wettelijke samenwoning met aanverwantschap gelijkgesteld;

2° degenen die personeelslid zijn van de kerkfabriek.

 

Initieel onderscheid

 

In het decreet worden zowel onverenigbaarheden als verbodsbepalingen opgesomd. Onverenigbaarheden onderscheiden zich van verbodsbepalingen op het vlak van het lidmaatschap van de kerkraad.

 

Onverenigbaarheid is een wettelijk beletsel om lid te zijn van een kerkraad ondanks het voldoen aan de verkiesbaarheidvoorwaarden.

 

Verbodsbepalingen houden in dat leden van de kerkraad onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging en / of de stemming in de kerkraad. Hun lidmaatschap komt hierdoor echter niet in het gedrang (zie Decreet, art. 20).

Als een kandidaat(a)t(e) voldoet aan de verkiesbaarheidvoorwaarden, opgesomd in artikel 9 (en 10) van het decreet, en zich niet bevindt in een van de gevallen opgesomd in artikel 16 kan hij/zij aangesteld/verkozen worden (Standpunt van de permanente werkgroep erediensten; datum validatie 13/10/2005).

 

Het betreft in het bijzonder de redenen die verbonden zijn aan familiale (bloed- of aanverwantschap tot in de 2de graad in rechte lijn of echtgenoten(s) van de leden van de kerkraad) of bedrijfseconomische beperkingen (niet werken in bezoldigd dienstverband van de kerkraad).

 

De personeelsleden van de kerkfabriek

 

De personeelsleden van de kerkfabriek kunnen geen deel uitmaken van de kerkraad (zie Decreet, art. 16, 2°). In vroegere tijden hadden kerkfabrieken medewerkers aan wie een loon, voltijds of deeltijds, betaald werd. De aangestelde koster-organist ontving een maandloon en was exclusief aan een kerkfabriek verbonden.

 

Een koster is een persoon die belast is met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten en -hangen van de verschillende liturgische voorwerpen voor de eredienst.

De organist is diegene die het orgel bespeelt en hierdoor de erediensten opluistert met muziek en eventuele gezangen.

Vroeger werd deze functie dikwijls door één en dezelfde persoon uitgeoefend maar nu is dit niet meer zoveel voorkomend.

 

De bloed- of aanverwanten

 

Aangezien er veel nieuwe gezinsvormen bestaan, heeft de Decreetmaker de modaliteiten zoals ze werden opgelegd aan de regelmatig gevormde gezinnen, ook uitgebreid naar de leden van onregelmatig gevormde gezinnen die wettelijk samenwonen (zie Omzendbrief BA-2005/01 dd 25.02.2005, littera 1, ptn. 1.3 en 1.4).

 

Wat wettelijk samenwonen is, wordt hierna uitgelegd. Maar twee familieleden, andere dan bloed- of aanverwanten tot in de 2de graad,  die samenwonen maar geen verklaring hebben afgelegd dat zij wettelijk samenwonen, kunnen beiden lid zijn van dezelfde kerkraad.

Er zijn twee soorten verwanten:

·         Bloedverwanten

Bloedverwanten zijn alle personen die één of meer dezelfde voorouders hebben.

·         Aanverwanten (ook: aangetrouwd)

Aanverwanten zijn alle personen die getrouwd zijn met een bloedverwant en alle personen die een bloedverwant zijn van het lid of echtgenoot. (Personen die getrouwd zijn met een bloedverwant van het lid of de echtgenoot zijn geen aanverwant. Concreet: de man van de zus van de man of de vrouw is niet aanverwant!)

Bloedverwanten zijn er in verschillende graden. De graad van verwantschap is te vinden door de stappen te tellen die u in een stamboom moet doorlopen om van de ene bloedverwant bij de andere te komen.

overgrootouders:
overgrootvader/overgrootmoeder

3

4

grootouders:
grootvader/grootmoeder

oudoom/
oudtante

2

3

5

ouders:
vader/moeder

oom/tante

achterneef/
achternicht

1

2

4

6

Lid of echtgenoot

broer/zus

neef/nicht

achterneef/
achternicht

1

3

5

7

kinderen:
zoon/dochter

neef/nicht

achterneef/
achternicht

achterneef/
achternicht

2

4

6

8

kleinkinderen:
kleinzoon/kleindochter

achterneef/
achternicht

achterneef/
achternicht

achterneef/
achternicht

3

5

7

9

achterkleinkinderen:
achterkleinzoon/achterkleindochter

achterneef/
achternicht

achterneef/
achternicht

achterneef/
achternicht

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming.

Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk gaan samenwonen met een familielid of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie heeft.

Voorwaarden om wettelijk te kunnen samenwonen

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

·         juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten

·         niet getrouwd bent

·         niet wettelijk samenwoont met een andere persoon

Verklaring van wettelijk samenwonen

U moet een schriftelijke verklaring van wettelijk samenwonen overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Van deze aangifte krijgt u een ontvangstbewijs.

U kunt zelf een verklaring van wettelijk samenwonen opstellen of u kunt gebruikmaken van een modelformulier dat veel gemeenten aanbieden.

De verklaring moet altijd de volgende gegevens bevatten:

·         de datum van de verklaring

·         de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, en handtekening van de twee partijen

·         de gemeenschappelijke woonplaats

·         de wens van beide partijen om wettelijk samen te wonen

·         de vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het burgerlijk wetboek, die het statuut van het samenwonen regelen

·         de verwijzing naar het eventuele samenlevingscontract dat vooraf door een notaris opgesteld is

De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of aan de wettelijke voorwaarden voor het wettelijk samenwonen is voldaan. Als dat het geval is, schrijft hij de verklaring in het bevolkingsregister in.

(zie http://www.belgium.be/nl/familie/koppel/samenwonen/wettelijk_samenwonen/)

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 15

Home

Naar Art. 17