CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 31. (mutatis mutandis toepassing van artikelen 16 tot en met 23 op het centraal kerkbestuur)

De bepalingen van artikelen 16 tot en met 23 zijn van overeenkomstige toepassing op het centraal kerkbestuur.

Artikel 31 van het Decreet is een verwijzingsartikel. Op het centraal kerkbestuur zijn de bepalingen vervat in de artikels 16 tot en met 23 die handelen over de kerkraad onverkort mutatis mutandis van toepassing op het centraal kerkbestuur.

Het Latijnse mutatis mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden". In officile en juridische teksten houdt deze aanduiding in, dat de lezer de oorspronkelijke tekst moet aanpassen op dusdanige wijze, dat de tekstinhoud toepasbaar is op het nieuwe element of gegeven.

De onderstaande artikelen die geschreven werden in de optiek van de kerkraad, moeten aldus herlezen worden maar nu toepasbaar gemaakt voor het Centraal Kerkbestuur. Meestal hebben deze artikelen een meer algemene inhoud of betekenis, zodat ze zonder aanpassing van het kerngegeven ook kunnen toegepast worden op een andere groep personen of groepen.

Zo zijn de onverenigbaarheden bedoeld voor de leden van de kerkraad, zonder enige wijziging ook toepasbaar als voorwaarden voor de leden van het CKB. Dit wil zeggen dat de voorwaarden opgelegd aan de leden van de kerkraad, ook de voorwaarden zijn die opgelegd worden aan de leden van het centraal kerkbestuur.

Op de navolgende artikelen van het Decreet is de mutatis mutandis gedachte van kracht:

Art. 16: de aan de persoon verbonden onverenigbaarheden;

art. 17: de frequentie van de vergaderingen;

art. 18: de agenda en de wijze van samenroepen van de vergadering;

art. 19: het quorum bij besluitvorming + 2de vergadering;

art. 20: de verbodsbepalingen bij persoonlijk belang over een agendapunt;

art. 21: de niet-openbaarheid van de vergaderingen;

art. 22: de besluitvorming bij volstrekte meerderheid;

art. 23: de taken van de secretaris.

Dat de secretaris-penningmeester van het CKB bij voorkeur ook voldoet aan de taakomschrijvingen die in de artikelen 13 en art. 14 van het Decreet zijn vervat, wordt niet expliciet vermeld.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 30

Home

Naar Art. 32