CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

HOOFDSTUK V. - Rechtsgedingen

 

Art. 64. (de rechtsvorderingen)

Bij elke tegen de kerkfabriek ingestelde rechtsvordering treedt de voorzitter samen met de secretaris van de kerkraad als verweerder op. Zij stellen de vorderingen in kort geding en de bezitsvorderingen in. Zij verrichten alle handelingen tot bewaring van recht of tot stuiting van verjaring en van verval.

Alle andere rechtsvorderingen waarbij de kerkfabriek als eiser optreedt, mogen door de voorzitter en de secretaris, die samen optreden, pas worden ingesteld na machtiging door de kerkraad.

 

De voorzitter en de secretaris die samen optreden, vertegenwoordigen de kerkraad bij elke gerechtelijke procedure.

Indien zij als verweerder optreden, dan is hun mandaat onbeperkt.

Treden zij echter als eiser op, dan moeten ze handelen binnen de beperkingen die de kerkraad hen heeft opgelegd en na door de kerkraad behoorlijk te zijn gemandateerd.

Vergelijk met artikel 30neo, 2de en 3de lid van het Decreet.

 

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 63

Home