http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/6/foto_1265104881.jpg

 

Kerkfabrieken
Hoofdkerkstraat 3
9000 Gent
tel. 09/235.78.40

www.kerknet.be/bisdomgent

 

 

Brief van vicaris De Jonghe in verband met:

*     Betaling van de auteursrechten (rekening 203) van in publieke plaatsen gespeelde muziek;

*     Overschrijvingen: vergoeding aan de hogere hiërarchie” (rekening 2240  - zgn. percent bisdom) aandeel hogere overheid.

Gelieve gesplitst over te schrijven per kostensoort.

*     Verzet door sommige gemeenten tegen de betaling van de vergoeding aan de hoger hiërarchie. Te volgen werkwijze.


Navolgend: schrijven vicaris De Jonghe

 

Gent, 23 november 2009

 

Aan de kerkfabrieken van het bisdom Gent

Geachte penningmeester,

betreft: betaling auteursrechten 2009 – rekening nr. 203 (exploitatie-uitgaven)

 

Zoals u weet zijn kerkfabrieken verplicht tot een jaarlijkse betaling aan de beheersorganen die instaan voor de inning  van verschillende vormen van auteursrecht. Het gaat om:

*     billijke vergoeding (SIMIM): vergoeding voor weergave van opgenomen muziek in voor publiek toegankelijke plaatsen;

*     auteursrecht (SABAM);

*     reprografie- of kopieerrecht (REPROBEL).

Met de beheersorganen SIMIM, REPROBEL en SABAM hebben de Belgische bisdommen gezamenlijk een overeenkomst gesloten. De bisdommen betalen samen jaarlijks een globaal bedrag aan de beheersorganen. Ieder bisdom recupereert de jaarlijkse bijdrage van de kerkfabrieken. Die globale betaling heeft voor de kerkfabriek het voordeel dat het jaarlijks verschuldigde bedrag kleiner uitvalt dan wanneer ze individueel door het beheersorgaan wordt aangesproken.

Daarom vraag ik u om zonder uitstel het bedrag van 38 € over te schrijven op rekening:

BE36 0000 9484 5081

(BIC begunstigde: BPOTBEB1)

VZW Het Bisdom Gent

Bisdomplein, 1

9000 Gent

met vermelding: artikel 203 auteursrechten.

Nog een vraag in dit verband. Voor de kerkfabrieken die zelf de bijdrage “vergoeding aan de hogere hiërarchie” (rekening 2240  - zgn. percent bisdom) betalen vraag ik met aandrang om beide bedragen met aparte overschrijvingen te betalen.

Deze week werden aan de pastoors (of parochieadministrators) de overschrijvingsformulieren (bijdrage bisdom) verzonden met de vraag ze tijdig aan de penningmeester van de kerkfabriek te bezorgen zodat de betaling kan gebeuren voor de verplichte afsluitdatum van de jaarrekening (31.12. 2009). Er zijn gemeenten die zich ertegen verzetten dat de kerkfabriek deze bijdrage aan het bisdom betaalt. Waar dit het geval is, wordt die bijdrage betaald door de parochiekas en komt het overschrijvingsformulier niet bij de kerkfabriek terecht.

Met vriendelijke groet,

Joris De Jonghe

bisschoppelijk vicaris