http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/6/foto_1265104881.jpg

 

 

Parochie Pastoraal

Nederpolder 24
9000 Gent

09/235.78.61

Kerkfabrieken
Hoofdkerkstraat 3
9000 Gent
tel. 09/235.78.40

Kerkelijk Patrimonium
Bisdomplein 1
9000 Gent
tel. 09/225.16.26

Mededelingen uit het Bisdom Gent

www.kerknet.be/bisdomgent

 

Gent, 5 mei 2010

 

 

Aan de voorzitter en de secretaris van de kerkfabriek

Aan de voorzitter en secretaris van het centraal kerkbestuur

 

 

betreft: budget 2011

  

 

 

Mevrouw, meneer,

 

In verband met de voorbereiding van het budget 2011 wil ik uw aandacht vestigen op volgende punten.

 

1.    Tarief kerkdiensten in uitvoering van de openbare stichtingen

 

Bij Ministerieel Besluit van 9 februari 2010 wordt een nieuw tarief ingevoerd voor de “gestichte diensten” (MAR 14 en 24). Dit besluit van de bevoegde Vlaamse minister vervangt het KB van 31 mei 2001 en treedt in werking op 1 januari 2010. Het tarief en de verdeling ervan is vastgesteld als volgt:

 

 

Dienst

 

Aan de celebrant

Aan de kerkfabriek

Totaal

Gelezen mis

 

13€

Gezongen mis

 

18€

25€

 

Gelet op de datum van het MB 9 februari 2010 was het onmogelijk om er rekening mee te houden in het budget 2010. In het u toegezonden bisschoppelijk decreet op de tarieven en vergoedingen van kerkelijke diensten van 20 december 2009 werd de toen nog geldende regeling van KB 31 mei 2001 overgenomen. Let er op dat nu het stipendium van de celebrant (te betalen door de kerkfabriek) op 7€ is gebracht in de plaats van 5€ en dat het aandeel kerkfabriek verhoogd is. De tariefwijziging brengt geen wijziging in het vastgestelde aantal missen dat moet worden gecelebreerd in uitvoering van stichtingen.

 

2.  Tarieven en vergoedingen voor kerkelijke diensten

 

     Met ingang van 1 januari 2010 werd in het bisdom Gent een nieuwe regeling ingevoerd voor de tarieven en vergoedingen voor kerkelijke diensten (bisschoppelijk decreet 20 december 2009). Tussen de bisdommen werd overeengekomen om op dit punt met ingang van 1 januari 2011 een zo groot mogelijke eenvormigheid te bereiken. Daarom kondig ik u nu aan dat met ingang van 1 januari 2011 volgende tarieven zullen gelden voor de eucharistie, huwelijk en uitvaart:

 

     2.1 eucharistie

 

 

tarief

celebrant

kerkfabriek

parochiekas

Private mis

 

 

 

 

-

 

-

 

Gezongen mis

    met

  organist

 

 

15€

 

 

 

-

Gelezen mis

 

 

11€

 

 

 

 

     

     Het aandeel van de kerkfabriek wordt een beetje verhoogd.

 

     2.2 huwelijk en uitvaart

 

Aantal

bedienaren

Tarief

Misintentie

Casueel

voorganger

Casueel gewijde

bedienaren

parochie

Casueel

organist

Casueel

koster

Casueel

hulppersoneel

Kerkfabriek

Parochiekas

Diocesaan

solidariteitsfonds

 

1

 

 

250€

 

 

52€

 

-

 

36€

 

 

23€

 

44€

 

30€

 

49€

 

meerdere

 

 

250€

 

 

42€

 

26€

 

 

36€

 

 

23€

 

42€

 

29€

 

36€

 

     Het aandeel kerkfabriek wordt een beetje verhoogd.

     De vergoeding van de organist zonder vast dienstverband (gelegenheidsorganist) voor zondagsmis en weekdagmis die ten laste valt van de kerkfabriek blijft ongewijzigd.

 

3.  Auteursrecht

 

     Vergeet niet om een krediet van 50€ te voorzien voor auteursrechten (rekeningnummer 203). U weet dat het bisdom de gezamenlijke kost van alle kerkfabrieken aan de beheermaatschappijen SABAM, SIMIM (billijke vergoeding) en Reprobel betaalt en daarna recupereert van de kerkfabrieken. In het najaar 2011 zal u worden meegedeeld welk bedrag u aan het bisdom verschuldigd bent. Dat bedrag moet in de rekening 2011 als uitgave voor auteursrechten worden opgenomen.

 

Gelieve deze informatie zeker aan de penningmeester door te geven.

 

Hoogachtend,

 

 

Joris De Jonghe

bisschoppelijk vicaris