CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

INDIENEN VAN DE JAARREKENING 2012 (toepassing art . 54  van het Decreet)

 

De rekening 2012 wordt ingediend bij het Centraal Kerkbestuur in VIJF EXEMPLAREN, dit wil zeggen

exemplaren:     2 stad                    1 provincie                        1 CKB                   1 bisdom (niet officieel)

tegen 15 FEBRUARI 2013. Deze datum werd overeengekomen met de diensten van Stad Gent, om de administratie de tijd te gunnen om de jaarrekeningen na te zien.

 

De jaarrekeningen worden nadien gecoördineerd en gelijktijdig toegezonden aan Stad Gent en de provinciegouverneur (zie art. 55 van het Decreet). Hoe vlugger de jaarrekening bij de overheden is, hoe vlugger de jaarrekening zal goedgekeurd worden door de provinciegouverneur.

 

BEWIJSSTUKKEN

Vanwege  stad Gent wordt nog gevraagd om volgende bewijsstukken bij de rekening te voegen :

-          Kopie van de rekening van telefonie (telefoon en internet);

-          Kopie van belastingen op niet bebouwde percelen en/of leegstand;

-          Loonstaten.

 

DELEN VAN DE JAARREKENING (zie http://www.ckbgentstad.be/00NieuwDecreet/Art.54neo.htm)

  1. DE FINANCIËLE NOTA = jaarrekeningrapport

 

  1. TOELICHTINGEN

 

2.1   KASTOESTAND = eindsaldi van de werkingsrekeningen à

ALLEEN PENNINGMEESTER TEKENT

+ kopie van de laatste uittreksels van elke werkingsrekening

 

2.2   OVERZICHT VAN DE INTERNE KREDIETAANPASSINGEN

 

2.3   INVESTERINGSFICHES (geactualiseerde)

Per investeringsproject een investeringsfiche


 

2.4   INVENTARIS

Een maal per jaar op te maken – bevat alle aangekochte goederen vanaf 1.01.2010 + eventuele vermelding “historische inventaris is beschikbaar bij…..”

De  wijzigingen in de geactualiseerde inventaris volstaat.

 

2.5   LIJST VAN OPENSTAANDE SCHULDEN EN VORDERINGEN

Deze lijsten geven een beeld van de facturen en vorderingen die overgedragen worden naar het volgend boekjaar. (facturen van leveranciers ontvangen in december 2012 die pas betaald zullen worden in januari 2013)

Indien er geen openstaande schulden en vorderingen zijn TOCH een nihil-verklaring MEESTUREN!

Deze lijst wordt automatisch opgenomen in de “actualisering van de inventaris” (of integrale inventaris).

 

2.6   STAAT VAN HET VERMOGEN

Een samenvattend overzicht van alle gewaardeerde elementen uit de inventaris.

 

2.7   VERDEELSLEUTELS EN WAARDERINGSREGELS (voor zover toegepast en overeengekomen)

 

 

  1. AANVULLENDE NOTA

nota waarin men toelichtingen geeft over bepaalde posten in de jaarrekening 2012

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.