CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Beste Voorzitters en Penningmeesters,

 

Als de eindejaarsfeesten in aantocht zijn, breekt voor de penningmeesters een drukke periode van accountantshandelingen aan. De jaarrekening moet opgesteld worden!

 

De financiële rekeningen worden afgesloten. De inventaris moet bijgewerkt worden en sommige goederen moeten geherwaardeerd worden. Uitleg moet verschaft worden en sommige bewijsstukken moeten aan Stad Gent ter beschikking worden gesteld.

 

De toepasselijke regels worden in art. 54 van het Decreet uitgelegd (http://www.ckbgentstad.be/00NieuwDecreet/Art.54neo.htm).

 

Vergeet ook niet dat vanaf 01.01.2013 het vernieuwde Decreet ingaat. De meeste spelregels zijn gelijk gebleven, maar hier en daar is toch een artikel aangepast aan de nieuwe noden van deze tijd. Zo ook de artikelen 54 en 55 van het Decreet. De aandacht wordt gevestigd op de kortere termijnen die in deze artikels zijn opgenomen.

 

Stad Gent vraagt om de indiening van de jaarrekening 2012 bij het CKB voor 15.02.2013. Gelieve de termijn te respecteren opdat haar administratie haar werk naar behoren zou kunnen uitvoeren. De weinige bewijsstukken die Stad Gent opvraagt, moeten bij de jaarrekening (5 ondertekende exemplaren met bijlagen) gevoegd worden. Raadpleeg hier de instructies.

 

In de vorige nieuwsbrief werd de nauwe samenwerking van het CKB met de gemeente aangekaart (zie art. 33 en 33/1 van het Decreet). Kerkfabrieken die hun investeringsplannen en onderhoudsplannen nog niet zouden hebben meegedeeld, worden dringend verzocht om alsnog deze plannen bij het CKB in te dienen.

 

Beste leden van de kerkraden, het CKB Gent Stad wenst jullie een vreugdevol jaareinde en een zalige Kerst toe. Laten wij van dit jaareinde een periode van eendrachtige samenwerking maken, opdat onze kerkfabrieken en onze kerken een blijde toekomst zouden kunnen tegemoet gaan.

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09.223.80.31

0475.980.904

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.