Gent, 19 november 2016

 

 

Beste voorzitters, secretarissen, penningmeesters en leden van de kerkraad,

 

De Ontmoetingsdag Oost-Vlaamse Kerkbesturen ingericht door de provincie Oost-Vlaanderen met als thema Waarderen van religieus erfgoed heeft enkele aandachtspunten naar voren gebracht.

Als kerkfabriek dragen wij zorg voor een belangrijk roerend patrimonium dat vaak eeuwenoud en bijzonder waardevol is. Als kerkfabriek moeten we het roerend (en onroerend) patrimonium van onze kerkfabrieken en parochies in stand houden. Wij moeten als een goede huisvader zorg dragen voor elk voorwerp in onze collectie.

 

Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad onderlijnt het belang van het opmaken en bijhouden van een inventaris van het roerend erfgoed.

Welke voorwerpen bezitten we?

Om goed voor onze verzameling te kunnen zorgen, moeten we weten welke voorwerpen we in huis hebben, waar ze zich bevinden en in welke staat ze verkeren. Het bijhouden van een inventaris van de roerende goederen is het beste instrument om te waken over ons roerend patrimonium.

Een inventaris is het unieke instrument waarmee de kerkfabriek zicht krijgt op de samenstelling van haar roerend patrimonium.

Vele inventarissen werden enkele decennia geleden opgesteld en moeten dringend geactualiseerd worden. Nieuwe aankopen, het in bruikleen geven, de toevallige vernietiging, kunnen de samenstelling van onze collectie wijzigen.

Wat is de staat van het voorwerp van de collectie? 

De staat van het voorwerp beïnvloedt op directe wijze, de nevenvraag: “ Wat willen (kunnen) we bewaren – wat is waardevol?”. De staat / waarde van een voorwerp wordt onder andere bepaald door: 

1.      Actuele waarde: wat is de emotionele of religieuze waarde van een voorwerp?

2.      Historische waarde: wat is de historische, kerkhistorische of kunsthistorische waarde van een voorwerp?

3.      Vergelijkende criteria, bijvoorbeeld: is het voorwerp zeldzaam, wat is de staat van het voorwerp en hoort het bij een ensemble?

 

Hoe uniform waarderen?

 

Om alle waarden te toetsen, wordt een waarderingsformulier ingevuld. Aan de hand van het formulier kan op eenvormige wijze het roerend goed genoteerd worden. Opmeten van maten (lengte, hoogte, breedte), het nemen van foto's kunnen de beheerders zelf realiseren.

 

Maar soms is het benoemen van een voorwerp, het beschrijven van een voorwerp een moeilijkere taak.

Het is aan te raden dat deze beschrijvende waardering samen met een erfgoedspecialist wordt uitgevoerd.

Decretale verplichting.

Het samenstellen van de inventaris is decretaal voorgeschreven. Alle bezittingen van een kerkfabriek moeten gekend zijn. Deze inventaris is een onderdeel o.a. van de jaarrekening. De inventaris wordt daarom het best opgenomen in de notulen.

herbestemming van kerken. 

De inventaris is zeer belangrijk voor de kerkfabrieken met een kerkgebouw dat in de toekomst zal herbestemd worden.

Elk voorwerp van de inventaris dat door een ander kerkfabriek zal overgenomen worden, zal in de notulen van de kerkfabriek die afstaat, genotuleerd worden en zal uiteraard opgenomen worden in de notulen en in de inventaris van de kerkfabriek die ontvangt.

Een helpende hand.

Mijnheer Johan Rombouts, diensthoofd Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen, heeft het bestuur van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad vervoegd en werd binnen dit bestuur aangesteld als expert.

Op 23 november 2016, tijdens de bijeenkomst met Vande Broele (ReligioSoft/ReligioPoint), kunt u kennis met hem maken.

Het CKB Gent Stad zal binnen haar mogelijkheden advies geven.

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

09 / 223 80 31

0475 / 980 904