Gent, 11 december 2020

 

Goede vrienden,

 

Een Kerstviering met een minimumaantal aanwezigen, mag ons niet afleiden van de hoofdzaak:

 

“Kerst vieren is elkaar vrede, vreugde en liefde toewensen. Niet voor één dag, maar voor alle dagen van ons leven.”

De leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad wensen jullie en jullie familie

Een Vredevol Kerstfeest 2020

En

een Hoopvol Nieuwjaar 2021.

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

 

 

 

 

Goede vrienden,

 

De Coronapandemie slaat wild om zich heen. De Federale Overheid heeft een lockdown opgelegd tot (voorlopig) halverwege december 2020.

 

De Bisschoppenconferentie van België heeft het Coronadraaiboek geactualiseerd. Dit draaiboek kan hier geraadpleegd worden.

 

Het Agentschap Onroerend Erfgoed deelt mee dat het premiestelsel gewijzigd werd. Deze wijziging aan het premiestelsel kan hier geraadpleegd worden.

 

Wij herinneren jullie aan de oproep van minister Somers om, ondanks alles, over te gaan tot de verkiezingsverrichtingen van de leden van de kerkraad. Zijn ministerieel schrijven de dato 24-25-06.2020 kan hier geraadpleegd worden.

 

Vicaris-generaal Joris De Jonghe herinnert ons aan de decretale verplichtingen en de ministeriële voorschriften. Hij schrijft:

 

De omzendbrief uitgaande van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 24-06-2020 bevestigt bovenstaande instructies en geeft bijkomende richtlijnen over de verkiezingen.

Deze blijven geldig gezien de COVID-problematiek aanhoudt.

De leden van de  kerkbesturen kunnen, ten uitzonderlijke titel, verkozen worden tussen 1 juli 2020 en 30 november 2020.

Van zodra alle kerkbesturen zijn samengesteld, kan men overgaan tot de verkiezing van de leden van de centrale kerkbesturen.

Verkiezing CKB

De leden van de centrale kerkbesturen zullen verkozen worden binnen een redelijke termijn na de installatie van de kerkbesturen (binnen 2 m).

In tijden van COVID wordt er aangeraden om, gezien soms het groot aantal van kiezers die moeten aanwezig zijn, een kerkgebouw voor de verkiezing te gebruiken.

Hier wordt ook de afstand van 1,5 m gerespecteerd en tijdens de verkiezingen worden de deelnemers verzocht hun mondmaker op te houden.

Verder nog

Voldoende stembriefjes op de plaatsen van de aanwezigen leggen vóór de vergadering begint.

Ophalen stembriefjes: mandjes gebruiken + handschoenen voor ophalers.

Stembriefjes openen en tellen: de personen die dit doen dragen handschoenen.

Na einde van de verkiezing: iedereen houdt afstand en verlaat de kerk, geen receptie of verdere ontmoeting.

 

Let wel! De (her)samenstelling van de kerkraad met aanduiding van de bijzondere mandaathouders (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) lijkt een onontbeerlijke schakel om  de eindejaar bewerkingen te kunnen stellen. De afsluiting en de neerlegging van de jaarrekening door een benoemde penningmeester is een conditio sine qua non!

 

De maand november laten voorbij gaan zonder effectieve samenstelling van de kerkraad zal vele besturen in moeilijkheden brengen.

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31