CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Secretaris en Secretaris-penningmeester

Kerkraad

 

Cumul

 

De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet cumuleerbaar.

Toepassing artikel 12 van het Decreet

 

Einde bijzonder mandaat of functie

 

Enerzijds komt aan de functie van secretaris een einde bij de driejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad (zie Decreet, art. 6).

 

Anderzijds komt de functie ook vacant indien de secretaris ofwel zijn functie, ofwel zijn mandaat ter beschikking stelt. Een nieuwe secretaris moet dan gekozen worden nadat de kerkraad in al zijn leden (5 + 1) hersamengesteld is (zie Decreet, art. 8).

 

Notulen

De secretaris, of zijn vervanger, maakt de notulen van de vergaderingen op (zie Notulen).

Toepassing artikel 23 van het Decreet

 

Taken

 

De taken van de secretaris zijn niet-limitatief opgesomd.

 

In het algemeen vallen zijn taken uiteen in administratieve taken zoals het opstellen van de notulen van de vergaderingen en met het bewaren van het archief; en in specifieke taken, zoals het tussenkomen samen met de voorzitter bij spoedeisende maatregelen voor het behoud van de gebouwen van de eredienst of van het privaat patrimonium (zie Decreet, art. 39).

 

Klaarblijkelijk schrijft de secretaris brieven, uitnodigingen, e.d. al of niet in opdracht van de voorzitter of van de kerkraad. Of verzendt hij akten of stukken naar decretaal bepaalde overheden.

 

De secretaris is in het bijzonder belast met het opmaken van de en van de vergaderingen van de kerkraad en met het bewaren van het archief (zie Decreet, art. 13).

 

Taken, Archief

 

Het bewaren van het archief roept vraagtekens op. Hoe lang moet het archief, dat onder andere bestaat uit de notulen van de vergaderingen, de akten en stukken die moeten bijgehouden en neergelegd worden, alsook de inventarislijsten van de roerende en onroerende kerkgoederen, bewaard worden (zie Decreet, art. 35)? De algemeen wettelijke bewaringstermijn is 30 jaar.

 

Zolang de Vlaamse regering geen nieuwe archiefwetgeving of nieuw archiefbeheer heeft uitgebouwd, blijft de bestaande toestand van kracht, met name de archiefwet van 1955 en de richtlijnen en aanbevelingen van het Algemeen Rijksarchief van 1997.

Toepassing artikel 13 van het Decreet

 

Vervanging bij belet

 

Indien de secretaris belet is, dan wordt hij/zij vervangen het jongste lid van de kerkraad. Daarbij moet enerzijds de cumulregel zoals voorzien in art. 12, 2de lid van het Decreet gerespecteerd worden en anderzijds de quorumregel zoals voorzien in art. 19 van het Decreet in acht genomen worden.

Toepassing artikel 15 van het Decreet

 

Verkiezing

 

Het is de raad die de bijzondere mandaten (functies) kiest. De aangestelde verantwoordelijke van de parochie maakt van rechtswege deel uit van de raad. Hij/zij is daarom stemgerechtigd.

 

Aangezien de "verkozen" of "aangestelde" leden uit hun midden de bijzondere mandatarissen verkiezen, is het duidelijk dat de leden van rechtswege geen bijzonder mandaat kunnen opnemen.

Toepassing artikel 12 van het Decreet

 

Verkiezing, Geheime stemming

 

De verkiezing van de functies gebeurt voor elke functie afzonderlijk en in het geheim. Dit houdt in dat ze schriftelijk en voor elke functie afzonderlijk gebeurt. De stemming bij handopsteking, de mondelinge instemming of de schriftelijke verkiezing op één stembrief voor meerdere functies is vormelijk niet toegelaten.

 

Er moet gestemd worden in zoveel stemronden als nodig totdat één kandidaat de volstrekte meerderheid haalt of totdat zich een staking van stemmen voordoet. In dat laatste geval is het jongste lid in leeftijd verkozen.

Toepassing artikel 12 van het Decreet

 

Verkiezing, Volstrekte meerderheid

 

De volstrekte meerderheid moet bereikt worden. Dit wil zeggen dat rekening gehouden wordt met de geldig uitgebrachte stemmen. De meerderheid berekend wordt op het getal van de aanwezige stemmers die niet ongeldig of blanco hebben gestemd. De volstrekte meerderheid wordt dan bereikt door het aantal aanwezige stemmers te delen door 2. Aan dit resultaat wordt naargelang het resultaat oneven of even is 0,5 of 1 toegevoegd.

 

Een voorbeeld: op de verkiezing tot secretaris zijn alle leden (de verkozen leden en de aangestelde parochieverantwoordelijke) aanwezig, hetzij 6. Zij stemmen allen geldig. De volstrekte meerderheid wordt bereikt als (6 / 2) + 1 = 4 stemmen op één kandidaat worden uitgebracht.

Toepassing artikel 12 van het Decreet

 

CKB

 

Secretaris-penningmeester

 

De secretaris-penningmeester wordt verkozen onder alle leden van het centraal kerkbestuur. Daar behoren dus ook de vertegenwoordiger van de bisschop en de expert bij. De mandaten van voorzitter en secretaris zijn niet cumuleerbaar.

 

Voor de functie van secretaris-penningmeester komen alle leden van het centraal kerkbestuur, behalve het lid dat al voorzitter is, in aanmerking. De voorzitter kan immers niet ter zelfde tijd secretaris-penningmeester zijn door het cumulverbod.

 

In tegenstelling met de kerkraad is er geen penningmeester voorzien. De secretaris is tevens de penningmeester van het centraal kerkbestuur.

Toepassing artikel 28 van het Decreet

 

Taken

 

De secretaris-penningmeester is in het bijzonder belast met het opmaken van de notulen van de vergaderingen, met het bewaren van het archief, en met de boekhouding van het centraal kerkbestuur.

 

Uit de vergelijking van de functies van penningmeester en secretaris van een kerkraad en secretaris-penningmeester van een centraal kerkbestuur blijkt dat de functieomschrijving van de secretaris-penningmeester samenvalt met de gecombineerde functies van secretaris en penningmeester van een kerkraad (zie Secretaris; zie Penningmeester).

 

Alhoewel niet uitdrukkelijk bepaald, zijn dezelfde regels mutatis mutandis van toepassing.

Toepassing artikel 29 van het Decreet

 

Vervanging

 

De secretaris-penningmeester wordt bij verhindering vervangen door het jongste lid in leeftijd. Ook hiervoor komen de leden van rechtswege niet in aanmerking.

 

Dit wil zeggen dat slechts de verkozen afgevaardigden die geen bijzonder mandaat al innemen (de afgevaardigde die al de functie van ofwel voorzitter, ofwel secretaris-penningmeester waarneemt) slechts in aanmerking komen om als vervangend voorzitter of secretaris-penningmeester op te treden.

Toepassing artikel 30 van het Decreet

 

 

 

© PéDéWé 08.2012 Hoewel de teksten hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera S